Skip to Content.
Sympa Menu

aifia-ja - A mailing list for IAI Japan

aifia-ja AT lists.ibiblio.org

Subject: A mailing list for IAI Japan

Description: ¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¾ðÊ󥢡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¸¦µæ½ê¡ÊIAI¡Ë¤Î³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ç¤ËIAI¤Î¹ñºÝ²½¡ÊI18n¡Ë¤È¸½ÃϸÀ¸ì²½¡ÊL10n¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËܸì¤Ç¸ì¤ë¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¾ðÊ󥢡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¹­¤¯¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£

Top of Page