[Cc-pl] tłumaczenie wersji 3.0

Krzysztof Siewicz krzysztof w creativecommons.pl
Wto, 10 Lip 2007, 17:28:35 EDT


Witam!

Jednym z głównych zadań, jakie obecnie stoi przed Creative Commons PL 
jest tłumaczenie i dostosowanie do polskiego prawa wersji 3.0 licencji 
CC. (Dokładne informacje o aktualizacji wszystkich licencji do wersji 
3.0 znajdują się pod adresem:
http://wiki.creativecommons.org/Version_3)

Zaczynamy od tłumaczenia licencji CC-BY-NC-SA, gdyż w niej zawarte jest 
najwięcej postanowień, które powtarzają się w innych wariantach 
licencji. Wstępne tłumaczenie tej licencji znajduje się pod adresem:
http://creativecommons.pl/wiki/CCBYNCSA30ENPL

Proponujemy, aby prace nad aktualizacją prowadzić dwutorowo.

Po pierwsze, chcemy przeprowadzić dyskusję na liście CC-PL na temat 
kształtu zaktualizowanych licencji. W wyniku wstępnej analizy 
zidentyfikowaliśmy kilka kwestii (szereg z nich zamieszczam na końcu 
listu), które wymagają rozwiązania, zanim konkretne postanowienia 
licencji przyjmą ostateczny kształt. Ich pełna lista znajduje się na 
wiki, pod wyżej wskazanym adresem.

Każda z kwestii to ciekawy temat na artykuł, pracę magisterską lub może 
nawet na doktorat - nawet jeżeli w ich wyniku nie dojdzie do 
zaproponowania konkretnych postanowień licencji. Być może wśród 
czytelników listy jest ktoś, kto chciałby zająć się którąś z nich, a 
może ktoś już się taką kwestią zajmował i ma przemyślenia, którymi 
zechciałby się podzielić.

Po drugie, chcielibyśmy stworzyć grupę roboczą osób, które pomogą przy 
aktualizacji licencji. Jest to dobra okazja, żeby włączyć się do 
inicjatywy Creative Commons PL, co może zaowocować obopólnymi 
korzyściami i dalszą współpracą w przyszłości.

Prosimy wiec o kontakt z nami osoby zainteresowane praca nad 
tłumaczeniem. Mile widziane są osoby, które zadeklarują pracę nad 
konkretnym zadaniem - spośród niżej wskazanych lub samodzielnie 
zdefiniowanych.

Oto lista zagadnień, na których chcielibyśmy się skupić:

1. *Autorskie prawa osobiste*: Licencje CC (Sec. 4.f) odnoszą się do 
autorskiego prawa osobistego do integralności utworu, które w polskim 
prawie jest niezbywalne; konieczna jest analiza zgodności tego 
postanowienia z prawem polskim i zaproponowanie tłumaczenia, które 
byłoby zgodne z polskim prawem.

2. *OZZ*: Licencje CC (Sec. 4.e.i-iii) odnoszą się do relacji z 
organizacjami zbiorowego zarządzania; konieczna jest analiza zgodności 
tych postanowień z prawem polskim. Chodzi zwłaszcza o następujące problemy:

a. Polskie organizacje zbiorowego zarządzania wymagają od swoich 
członków przeniesienia całości praw, wobec czego członek ozz nie może 
samodzielnie udzielać licencji (CC ani jakichkolwiek innych);

b. Polskie prawo przewiduje domniemanie pośrednictwa organizacji 
zbiorowego zarządzania (art. 105), a także przymus tego pośrednictwa na 
niektórych polach eksploatacji (art. 21); zrzeczenie się pośrednictwa 
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;

Konieczna jest analiza wpływu, jaki powyższe uwarunkowania wywierają na 
stosowanie licencji CC w Polsce. Być może uda się zaproponować 
postanowienia, które pozwolą uniknąć tych ograniczeń lub przynajmniej 
ostrzegą przed ich istnieniem

3. *Tabele wynagrodzeń i niezbywalne prawo do wynagrodzenia*:

a. postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców, niż wynikałoby to z 
tabel wynagrodzeń (to są takie ceny minimanle uchwalane przez OZZ) są 
nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel 
(art. 109);

b. prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2-4, art. 20^1, 
art. 30 ust. 2 oraz art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu się;

Konieczna jest analiza zastosowania tych przepisów do licencji, które są 
licencjami nieodpłatnymi oraz zaproponowanie postanowień, które pozwolą 
uniknąć tych ograniczeń.


Pozostałe informacje na http://creativecommons.pl/wiki/


Serdecznie pozdrawiam,
Krzysztof SiewiczWięcej informacji o liście dyskusyjnej Cc-pl