[Cc-be] Slavish copies: Bridgeman vs Corel

Severine Dusollier severine.dusollier at fundp.ac.be
Mon Dec 6 09:34:02 EST 2004


The case law is similar in France. A recent 
decision decided that photographing a painting 
was not an original work.
Séverine


At 20:21 +0100 5/12/04, Melanie Carly wrote:
>Hello Wouter,
>
>We have a similar judgement in Belgium. It was a lawsuit where the old
>law of 1886 applied but I don’t think that this makes a great difference.
>
>The Court of Cassation (10 dec. 1998) said (sorry I don’t have it in
>English):
>
>Overwegende dat de Auteurswet van 22 maart 1886 en het verdrag van Bern
>van 9 september 1886 bescherming verlenen aan alle voortbrengselen op
>het gebied van de letterkunde, wetenschap en kunst die het persoonlijke
>stempel van de maker dragen;
>
>Overwegende dat het voor een werk, om die bescherming te genieten, nodig
>maar voldoende is dat het de uitdrukking is van de intellectuele
>inspanning van de maker ervan, welke voorwaarde onontbeerlijk is om aan
>het werk het vereiste individuele karakter te geven waardoor een
>schepping ontstaat;
>
>Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de foto waarvoor eiseres de
>auteursrechtelijke bescherming inroept, hoewel hij technisch uitstekend
>is, "een eenvoudige weergave vormt van een kunstwerk" en, zoals de
>overige foto's in de oorspronkelijke catalogus van de tentoonstelling,
>eveneens een loutere weergave is van een bepaald werk, en een
>"uitsluitend informatief karakter" heeft;
>
>Dat het vonnis aldus te kennen geeft dat de bedoelde foto geen
>uitdrukking is van een intellectuele inspanning van de maker ervan die
>het individueel karakter eraan geeft waardoor een schepping ontstaat;
>
>Overwegende dat het vonnis door dit te beslissen op grond van die
>vaststellingen, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
>
>Nevertheless, watch out: if the original work (here: the painting) is
>not in the public domain, the permission of the original author is
>necessary.
>
>Melanie Carly
>
>Quoting Wouter Vanden hove <wouter.vanden.hove at pandora.be>:
>
>> Hi,
>> I have a question on the case of Bridgeman vs Corel (1999).
>> Does something similar apply in Belgium or Holland?
>>
>> The question is about the criterium of "originality" and "novelty"
>> when you take a picture of an old painting, not to add creativity of
>>
>> your own (composition, lightning, editing,...) , but to capture the
>> painting mainly as it was painted by its painter. The kind of picture
>>
>> anyone would take the same way.
>>
>> I'm talking only about paintings here , not about statues where
>> composition and lightning is more important.
>>
>>
>> In Bridgeman vs Corel
>> http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/36_FSupp2d_191.htm
>> The decision noted that "There is little doubt that many photographs,
>>
>> probably the overwhelming majority, reflect at least the modest
>> amount
>> of originality required for copyright protection...." However,
>>
>> "Plaintiff by its own admission has labored to create "slavish
>> copies"
>> of public domain works of art. While it may be assumed that this
>> required both skill and effort, there was no spark of originality --
>>
>> indeed, the point of the exercise was to reproduce the underlying
>> works
>> with absolute fidelity. Copyright is not available in these
>> circumstances."
>>
>> See also:
>> http://www.funnystrange.com/copyright/bridgeman.htm
>> http://www.intelproplaw.com/Copyright/Forum/msg/2907.shtml
>>
>>
>> The case is important for project like Wikipedia/Wikimedia Commons.
>> American and British Wikipedians are allowed to upload "slavish"
>> copies
>> of old (meaning public domain) art, but can Belgians to do the same?
>>
>>
>>
>> Wouter Vanden Hove
>> vrijchrift.org
>> nl.wikipedia.org
>> _______________________________________________
>> Cc-be mailing list
>> Cc-be at lists.ibiblio.org
>> http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-be
>>
>>
>
>
>
>_______________________________________________
>Cc-be mailing list
>Cc-be at lists.ibiblio.org
>http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-be
More information about the Cc-be mailing list