[Cc-be] Slavish copies: Bridgeman vs Corel

Melanie Carly Melanie.Carly at law.kuleuven.ac.be
Sun Dec 5 14:21:50 EST 2004


Hello Wouter, 

We have a similar judgement in Belgium. It was a lawsuit where the old
law of 1886 applied but I don’t think that this makes a great difference. 

The Court of Cassation (10 dec. 1998) said (sorry I don’t have it in
English): 

Overwegende dat de Auteurswet van 22 maart 1886 en het verdrag van Bern
van 9 september 1886 bescherming verlenen aan alle voortbrengselen op
het gebied van de letterkunde, wetenschap en kunst die het persoonlijke
stempel van de maker dragen;

Overwegende dat het voor een werk, om die bescherming te genieten, nodig
maar voldoende is dat het de uitdrukking is van de intellectuele
inspanning van de maker ervan, welke voorwaarde onontbeerlijk is om aan
het werk het vereiste individuele karakter te geven waardoor een
schepping ontstaat;

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat de foto waarvoor eiseres de
auteursrechtelijke bescherming inroept, hoewel hij technisch uitstekend
is, "een eenvoudige weergave vormt van een kunstwerk" en, zoals de
overige foto's in de oorspronkelijke catalogus van de tentoonstelling,
eveneens een loutere weergave is van een bepaald werk, en een
"uitsluitend informatief karakter" heeft;

Dat het vonnis aldus te kennen geeft dat de bedoelde foto geen
uitdrukking is van een intellectuele inspanning van de maker ervan die
het individueel karakter eraan geeft waardoor een schepping ontstaat;

Overwegende dat het vonnis door dit te beslissen op grond van die
vaststellingen, zijn beslissing naar recht verantwoordt;

Nevertheless, watch out: if the original work (here: the painting) is
not in the public domain, the permission of the original author is
necessary. 

Melanie Carly

Quoting Wouter Vanden hove <wouter.vanden.hove at pandora.be>:

> Hi,
> I have a question on the case of Bridgeman vs Corel (1999).
> Does something similar apply in Belgium or Holland?
> 
> The question is about the criterium of "originality" and "novelty"
> when you take a picture of an old painting, not to add creativity of
> 
> your own (composition, lightning, editing,...) , but to capture the 
> painting mainly as it was painted by its painter. The kind of picture
> 
> anyone would take the same way.
> 
> I'm talking only about paintings here , not about statues where
> composition and lightning is more important.
> 
> 
> In Bridgeman vs Corel
> http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/36_FSupp2d_191.htm
> The decision noted that "There is little doubt that many photographs,
> 
> probably the overwhelming majority, reflect at least the modest
> amount 
> of originality required for copyright protection...." However,
> 
> "Plaintiff by its own admission has labored to create "slavish
> copies" 
> of public domain works of art. While it may be assumed that this 
> required both skill and effort, there was no spark of originality --
> 
> indeed, the point of the exercise was to reproduce the underlying
> works 
> with absolute fidelity. Copyright is not available in these
> circumstances."
> 
> See also:
> http://www.funnystrange.com/copyright/bridgeman.htm
> http://www.intelproplaw.com/Copyright/Forum/msg/2907.shtml
> 
> 
> The case is important for project like Wikipedia/Wikimedia Commons.
> American and British Wikipedians are allowed to upload "slavish"
> copies 
> of old (meaning public domain) art, but can Belgians to do the same?
> 
> 
> 
> Wouter Vanden Hove
> vrijchrift.org
> nl.wikipedia.org
> _______________________________________________
> Cc-be mailing list
> Cc-be at lists.ibiblio.org
> http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-be
> 
> 


More information about the Cc-be mailing list