[B-Greek] hINA Clause John 6:29

Gordon Slocum edifier.of.truth at gmail.com
Mon Aug 23 14:34:24 EDT 2010


JOHN 6:28 – 29
EIPON OUN PROS AUTON TI POIWMEN  hINA  ERGAZWMEQA TA ERGA TOU
QEOS  (29)  APEKRIQH IHSOUS KAI EIPEN AUTOIS TOUTO ESTIN TO ERGON
TOU QEOU hINA PISTEUHET EIS hON APESTEILEN EKEINOS.
Do I correctly understand the follow to be a purpose clause "hINA
PISTEUHET  EIS  hON  APESTEILEN  EKEINOS" If I have this correct is
the idea of contingency present in this use of this "present active
subjunctive?  Would the following translation of this clause be acceptable
"that you might believe".
GordonMore information about the B-Greek mailing list