[B-Greek] Matthew 26:64 συ ειπας

Elizabeth Kline kline_dekooning at earthlink.net
Thu Oct 22 17:52:41 EDT 2009


On Oct 22, 2009, at 2:34 PM, Elizabeth Kline wrote:

> the exact string SU EIPAS isn't very common.

For some reason Diogones overlooked the LXX
.
Num. 11:21 καὶ εἶπεν Μωυσῆς ἑξακόσιαι 
χιλιάδες πεζῶν ὁ λαός ἐν οἷς εἰμι 
ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ εἶπας κρέα δώσω 
αὐτοῖς φαγεῖν καὶ φάγονται μῆνα 
ἡμερῶν
.
1Kings 1:24 καὶ εἶπεν Ναθαν κύριέ μου 
βασιλεῦ σὺ εἶπας Αδωνιας βασιλεύσει 
ὀπίσω μου καὶ αὐτὸς καθήσεται ἐπὶ 
τοῦ θρόνου μου
.
Tob. 8:6 σὺ ἐποίησας Αδαμ καὶ ἔδωκας 
αὐτῷ βοηθὸν Ευαν στήριγμα τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ ἐκ τούτων ἐγενήθη τὸ 
ἀνθρώπων σπέρμα σὺ εἶπας οὐ καλὸν 
εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ποιήσωμεν 
αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ
.
Ezek. 27:3 καὶ ἐρεῖς τῇ Σορ τῇ 
κατοικούσῃ ἐπὶ τῆς εἰσόδου τῆς 
θαλάσσης τῷ ἐμπορίῳ τῶν λαῶν ἀπὸ 
νήσων πολλῶν τάδε λέγει κύριος τῇ 
Σορ σὺ εἶπας ἐγὼ περιέθηκα ἐμαυτῇ 
κάλλος μου
.
NUM. 11:21 KAI EIPEN MWUSHS hEXAKOSIAI CILIADES PEZWN hO LAOS EN hOIS 
EIMI EN AUTOIS KAI SU EIPAS KREA DWSW AUTOIS FAGEIN KAI FAGONTAI MHNA 
hHMERWN
.
1KINGS 1:24 KAI EIPEN NAQAN KURIE MOU BASILEU SU EIPAS ADWNIAS 
BASILEUSEI OPISW MOU KAI AUTOS KAQHSETAI EPI TOU QRONOU MOU
.
TOB. 8:6 SU EPOIHSAS ADAM KAI EDWKAS AUTWi BOHQON EUAN STHRIGMA THN 
GUNAIKA AUTOU EK TOUTWN EGENHQH TO ANQRWPWN SPERMA SU EIPAS OU KALON 
EINAI TON ANQRWPON MONON POIHSWMEN AUTWi BOHQON hOMOION AUTWi
.
 EZEK. 27:3 KAI EREIS THi SOR THi KATOIKOUSHi EPI THS EISODOU THS 
QALASSHS TWi EMPORIWi TWN LAWN APO NHSWN POLLWN TADE LEGEI KURIOS THi 
SOR SU EIPAS EGW PERIEQHKA EMAUTHi KALLOS MOU.
.
I don't suspect that any of these examples answer questions. So 
perhaps this is useless. I haven't taken the time to read all of them.

Elizabeth KlineMore information about the B-Greek mailing list