[B-Greek] Matthew 26:64 συ ειπας

Elizabeth Kline kline_dekooning at earthlink.net
Thu Oct 22 17:34:41 EDT 2009


On Oct 22, 2009, at 1:57 PM, Cornell Machiavelli wrote:

> What I am looking for are other questions answered with συ 
> ειπας that appears elsewhere in the Bible or in secular writings 
> of that time.

the exact string SU EIPAS isn't very common. Two in Xeno.

Xenophon Hist., Memorabilia (0032: 002)
“Xenophontis opera omnia, vol. 2, 2nd edn.”, Ed. Marchant, E.C.
Oxford: Clarendon Press, 1921, Repr. 1971.
Book 3, chapter 10, section 3, line 5
.
κάλλιστα οὕτως ὅλα τὰ σώματα καλὰ 
ποιεῖτε φαίνεσθαι. Ποιοῦμεν γάρ, ἔφη, 
οὕτως. Τί γάρ; ἔφη, τὸ πιθανώτατον καὶ 
ἥδιστον καὶ φιλικώτατον καὶ 
ποθεινότατον καὶ ἐρασμιώ- τατον 
ἀπομιμεῖσθε τῆς ψυχῆς ἦθος; ἢ οὐδὲ 
μιμητόν ἐστι τοῦτο; Πῶς γὰρ ἄν, ἔφη, 
μιμητὸν εἴη, ὦ Σώκρατες, ὃ μήτε 
συμμετρίαν μήτε χρῶμα μήτε ὧν σὺ 
εἶπας ἄρτι μηδὲν ἔχει  μηδὲ ὅλως 
ὁρατόν ἐστιν; Ἆρ' οὖν, ἔφη, γίγνεται 
ἐν ἀν- θρώπῳ τό τε φιλοφρόνως καὶ τὸ 
ἐχθρῶς βλέπειν πρός τινας; Ἔμοιγε 
δοκεῖ, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό γε μιμητὸν 
ἐν τοῖς ὄμμασι; Καὶ μάλα, ἔφη. Ἐπὶ 
δὲ τοῖς τῶν φίλων ἀγαθοῖς καὶ τοῖς 
κακοῖς ὁμοίως σοι δοκοῦσιν ἔχειν τὰ
.
KALLISTA hOUTWS hOLA TA SWMATA KALA POIEITE FAINESQAI. POIOUMEN GAR, 
EFH, hOUTWS. TI GAR; EFH, TO PIQANWTATON KAI hHDISTON KAI FILIKWTATON 
KAI POQEINOTATON KAI ERASMIW- TATON APOMIMEISQE THS YUCHS HQOS; H OUDE 
MIMHTON ESTI TOUTO; PWS GAR AN, EFH, MIMHTON EIH, W SWKRATES, hO MHTE 
SUMMETRIAN MHTE CRWMA MHTE hWN SU EIPAS ARTI MHDEN ECEI MHDE hOLWS 
hORATON ESTIN; AR' OUN, EFH, GIGNETAI EN AN- QRWPWi TO TE FILOFRONWS 
KAI TO ECQRWS BLEPEIN PROS TINAS; EMOIGE DOKEI, EFH. OUKOUN TOUTO GE 
MIMHTON EN TOIS OMMASI; KAI MALA, EFH. EPI DE TOIS TWN FILWN AGAQOIS 
KAI TOIS KAKOIS hOMOIWS SOI DOKOUSIN ECEIN TA
.
Xenophon Hist., Anabasis (0032: 006)
“Xenophontis opera omnia, vol. 3”, Ed. Marchant, E.C.
Oxford: Clarendon Press, 1904, Repr. 1961.
Book 2, chapter 5, section 23, line 2
.
ὦ Κλέαρχε, οὔτε ἀλόγιστοι οὔτε 
ἠλίθιοί ἐσμεν. ἀλλὰ τί δὴ ὑμᾶς 
ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο 
ἤλθομεν; εὖ ἴσθι ὅτι ὁ  ἐμὸς ἔρως 
τούτου αἴτιος τὸ τοῖς Ἕλλησιν ἐμὲ 
πιστὸν γενέσθαι, καὶ ᾧ Κῦρος ἀνέβη 
ξενικῷ διὰ μισθοδοσίας πιστεύων 
τούτῳ ἐμὲ καταβῆναι δι' εὐεργεσίαν 
ἰσχυρόν. ὅσα δ' ἐμοὶ χρήσιμοι ὑμεῖς 
ἐστε τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ δὲ 
μέγιστον ἐγὼ οἶδα· τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ 
τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ μόνῳ 
ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ' ἐπὶ τῇ 
καρδίᾳ ἴσως ἂν ὑμῶν παρόντων καὶ 
ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι. Ταῦτα εἰπὼν 
ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν· καὶ 
εἶπεν· Οὐκοῦν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων 
ἡμῖν εἰς φιλίαν ὑπαρχόντων
.
W KLEARCE, OUTE ALOGISTOI OUTE HLIQIOI ESMEN. ALLA TI DH hUMAS EXON 
APOLESAI OUK EPI TOUTO HLQOMEN; EU ISQI hOTI hO EMOS ERWS TOUTOU 
AITIOS TO TOIS hELLHSIN EME PISTON GENESQAI, KAI hWi KUROS ANEBH 
XENIKWi DIA MISQODOSIAS PISTEUWN TOUTWi EME KATABHNAI DI' EUERGESIAN 
ISCURON. hOSA D' EMOI CRHSIMOI hUMEIS ESTE TA MEN KAI SU EIPAS, TO DE 
MEGISTON EGW OIDA· THN MEN GAR EPI THi KEFALHi TIARAN BASILEI MONWi 
EXESTIN ORQHN ECEIN, THN D' EPI THi KARDIAi ISWS AN hUMWN PARONTWN KAI 
hETEROS EUPETWS ECOI. TAUTA EIPWN EDOXE TWi KLEARCWi ALHQH LEGEIN· KAI 
EIPEN· OUKOUN, EFH, hOITINES TOIOUTWN hHMIN EIS FILIAN hUPARCONTWN
one in

Apocalypsis Esdrae, Apocalypsis Esdrae (1157: 001)
“Apocalypses apocryphae”, Ed. Tischendorf, C.
Leipzig: Mendelssohn, 1866.
Page 27, line 18
.
τὴν οἰκουμένην καὶ συνάξω πάντας εἰς 
τὴν κοιλάδα τοῦ Ἰωσα- φὰτ καὶ 
ἐξαλείψω τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
οὐκέτι ᾖ κόσμος. καὶ εἶπεν ὁ 
προφήτης· καὶ πῶς ἔχει δοξάζεσθαι ἡ 
δεξιά σου; καὶ εἶπεν ὁ θεός· ἐγὼ 
δοξάζομαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων μου. καὶ 
εἶπεν ὁ προφήτης· κύριε, εἰ ἐλογίζου 
ταῦτα, διὰ τί ἔπλασας τὸν ἄν- θρωπον; 
σὺ εἶπας πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα 
ἡμῶν· πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου 
ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν 
ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς 
θαλάσσης· καὶ ποῦ ἐστὶν ἡ ἐπαγ- 
γελία σου; καὶ εἶπεν ὁ θεός· πρῶτον 
ποιήσω σεισμὸν εἰς πτῶ- σιν 
τετραπόδων καὶ ἀνθρώπων· καὶ ὅταν 
ἴδητε ὅτι ἀδελφὸς ἀδελφὸν 
παραδίδει εἰς θάνατον καὶ τέκνα ἐπὶ 
γονεῖς ἀναστή
.
THN OIKOUMENHN KAI SUNAXW PANTAS EIS THN KOILADA TOU IWSA- FAT KAI 
EXALEIYW TO GENOS TWN ANQRWPWN, KAI OUKETI Hi KOSMOS. KAI EIPEN hO 
PROFHTHS· KAI PWS ECEI DOXAZESQAI hH DEXIA SOU; KAI EIPEN hO QEOS· 
EGW DOXAZOMAI hUPO TWN AGGELWN MOU. KAI EIPEN hO PROFHTHS· KURIE, EI 
ELOGIZOU TAUTA, DIA TI EPLASAS TON AN- QRWPON; SU EIPAS PROS ABRAAM 
TON PATERA hHMWN· PLHQUNWN PLHQUNW TO SPERMA SOU hWS TA ASTRA TOU 
OURANOU KAI hWS THN AMMON THN PARA TO CEILOS THS QALASSHS· KAI POU 
ESTIN hH EPAG- GELIA SOU; KAI EIPEN hO QEOS· PRWTON POIHSW SEISMON EIS 
PTW- SIN TETRAPODWN KAI ANQRWPWN· KAI hOTAN IDHTE hOTI ADELFOS ADELFON 
PARADIDEI EIS QANATON KAI TEKNA EPI GONEIS ANASTH
.
Clemens Romanus et Clementina Theol., Pseudo–Clementina (epitome de 
gestis Petri praemetaphrastica) [Sp.] (1271: 012) “Clementinorum 
epitomae duae, 2nd edn.”, Ed. Dressel, A.R.M. Leipzig: Hinrichs, 
1873. Section 169, line 5
.
 ὀλοφυρμὸν ἅπαντες περιήχουν, οὗ 
τινος ὁ Σισίννιος παντάπασιν οὐκ 
ἠκροᾶτο. Τότε οὖν ὁ μακάριος Κλήμης 
τὰ γόνατα πρὸς τὸν θεὸν κλίνας ἔφη· 
κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ, ὁ τὰς κλεῖς τῆς 
βασιλείας τῶν οὐρανῶν δεδωκὼς τῷ 
ἀποστόλῳ σου Πέτρῳ, διδασκάλῳ δὲ 
ἐμῷ, καὶ εἰπών· ἅπερ ἂν ἀνοίξῃς 
ἠνέῳκται, καὶ ἅπερ κλείσῃς 
κέκλεισται, σὺ κέλευσον, ἵνα διανοι- 
χθῶσιν τοῦ ἀνθρώπου τούτου αἱ ἀκοαὶ 
καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ, ὅτι σὺ εἶπας· ἅπερ 
ἂν αἰτήσητε πιστεύοντες λήψεσθε, καὶ 
αὕτη σου ἡ ἐπαγγελία διαμένει εἰς 
αἰῶνα αἰῶνος. καὶ ἡνίκα πάντες 
εἶπον τὸ ἀμὴν, διηνοίχθησαν εὐθέως 
οἱ ὀφθαλμοὶ Σισιννίου καὶ αἱ ἀκοαί. 
ἰδὼν δὲ τὸν ἅγιον Κλήμεντα ὁ 
Σισίννιος ἱστάμενον σὺν τῇ ἑαυτοῦ 
γυναικὶ ἐξέστη τῇ διανοίᾳ 
λογιζόμενος, τί ἄρα εἴη τοῦτο, καὶ 
ὑπονοῶν ὅτι γοητικαῖς τέχναις 
ἐμπέπαικται, ἤρξατο κελεύειν τοῖς
.
OLOFURMON hAPANTES PERIHCOUN, hOU TINOS hO SISINNIOS PANTAPASIN OUK 
HKROATO. TOTE OUN hO MAKARIOS KLHMHS TA GONATA PROS TON QEON KLINAS 
EFH· KURIE IHSOU CRISTE, hO TAS KLEIS THS BASILEIAS TWN OURANWN 
DEDWKWS TWi APOSTOLWi SOU PETRWi, DIDASKALWi DE EMWi, KAI EIPWN· hAPER 
AN ANOIXHiS HNEWiKTAI, KAI hAPER KLEISHiS KEKLEISTAI, SU KELEUSON, 
hINA DIANOI- CQWSIN TOU ANQRWPOU TOUTOU hAI AKOAI KAI hOI OFQALMOI, 
hOTI SU EIPAS· hAPER AN AITHSHTE PISTEUONTES LHYESQE, KAI hAUTH SOU hH 
EPAGGELIA DIAMENEI EIS AIWNA AIWNOS. KAI hHNIKA PANTES EIPON TO AMHN, 
DIHNOICQHSAN EUQEWS hOI OFQALMOI SISINNIOU KAI hAI AKOAI. IDWN DE TON 
hAGION KLHMENTA hO SISINNIOS hISTAMENON SUN THi hEAUTOU GUNAIKI EXESTH 
THi DIANOIAi LOGIZOMENOS, TI ARA EIH TOUTO, KAI hUPONOWN hOTI 
GOHTIKAIS TECNAIS EMPEPAIKTAI, HRXATO KELEUEIN TOIS
.
I ignored everything after the first century
Elizabeth Kline


More information about the B-Greek mailing list