[B-Greek] ENEKEN TOU + inf 2Cor 7:12

Elizabeth Kline kline_dekooning at earthlink.net
Sun Oct 11 16:55:11 EDT 2009


This looks like an example of ENEKEN TOU + inf from Xenophon ,

ὅταν ὕποπτοι ὦσιν ἕνεκα τοῦ 
κολακεύειν τοὺς ἐπαίνους ποιεῖσθαι;
.
hOTAN hUPOPTOI WSIN hENEKA TOU KOLAKEUEIN TOUS EPAINOUS POIEISQAI;
.
Here is the context:

Xenophon Hist., Hiero (0032: 008)
“Xenophontis opera omnia, vol. 5”, Ed. Marchant, E.C.
Oxford: Clarendon Press, 1920, Repr. 1969.
Chapter 1, section 15
.
καὶ ὁ Ἱέρων εἶπε· Καὶ τί οἴει, ἔφη, 
τοὺς μὴ λέγοντας κακῶς εὐφραίνειν, 
ὅταν εἰδῇ τις σαφῶς ὅτι οἱ 
σιωπῶντες οὗτοι πάντες κακὰ νοοῦσι 
τῷ τυράννῳ; ἢ τοὺς ἐπαινοῦντας τί 
δοκεῖς εὐφραίνειν, ὅταν ὕποπτοι 
ὦσιν ἕνεκα  τοῦ κολακεύειν τοὺς 
ἐπαίνους ποιεῖσθαι; καὶ ὁ Σιμωνίδης 
εἶπεν· Τοῦτο μὲν δὴ ναὶ μὰ τὸν Δία 
ἔγωγέ σοι, Ἱέρων, πάνυ συγχωρῶ, τοὺς 
ἐπαίνους παρὰ τῶν ἐλευθερωτάτων 
ἡδίστους εἶναι, ἀλλ', ὁρᾷς; ἐκεῖνό 
γε οὐκ ἂν ἔτι πείσαις ἀνθρώπων 
οὐδένα ὡς οὐ δι' ὧν τρεφόμεθα οἱ 
ἄνθρωποι, πολὺ πλείω ὑμεῖς ἐν 
αὐτοῖς εὐφραίνεσθε.
.
KAI hO hIERWN EIPE· KAI TI OIEI, EFH, TOUS MH LEGONTAS KAKWS 
EUFRAINEIN, hOTAN EIDHi TIS SAFWS hOTI hOI SIWPWNTES hOUTOI PANTES 
KAKA NOOUSI TWi TURANNWi; H TOUS EPAINOUNTAS TI DOKEIS EUFRAINEIN, 
hOTAN hUPOPTOI WSIN hENEKA  TOU KOLAKEUEIN TOUS EPAINOUS POIEISQAI; 
KAI hO SIMWNIDHS EIPEN· TOUTO MEN DH NAI MA TON DIA EGWGE SOI, hIERWN, 
PANU SUGCWRW, TOUS EPAINOUS PARA TWN ELEUQERWTATWN hHDISTOUS EINAI, 
ALL', hORAiS; EKEINO GE OUK AN ETI PEISAIS ANQRWPWN OUDENA hWS OU DI' 
hWN TREFOMEQA hOI ANQRWPOI, POLU PLEIW hUMEIS EN AUTOIS EUFRAINESQE.
.

Elizabeth Kline


More information about the B-Greek mailing list