[B-Greek] "hESTWTA" (Acts 7:55 + 56)

A. J. Birch AJB1212 at ono.com
Wed May 13 06:55:06 EDT 2009


"hUPARCWN DE PLHRHS PNEUMATOS hAGIOU ATENISAS EIS TON OURANON EIDEN DOXAN QEOU KAI IHSOUN hESTWTA EK DEXIWN TOU QEOU KAI EIPEN, IDOU QEWRW TOUS OURANOUS DIHNOIGMENOUS KAI TON hUION TOU ANQRWPOU EK DEXIWN hESTWTA TOU QEOU" (Acts 7:55 + 56).

Does "hESTWTA" (twice here) imply that Stephen saw Jesus STANDING at God's right hand, or not necessarily?

Thankyou,

Andrew J. Birch
Palma de Mallorca, Spain


More information about the B-Greek mailing list