[B-Greek] Searching the TLG

Emanuel Contac vaisamar at gmail.com
Fri Jun 12 14:11:22 EDT 2009


 Hello,

 

 I would like to know if anyone could recommend a software tool for
searching the TLG Disc E. There seem to be quite few tools, but I am not
sure which would be best, in terms of searching capabilities (combinations
of words, certain fixed expressions or morphological searches).

 

 Many thanks

 

 Emanuel Contac

 

-----Original Message-----
From: b-greek-bounces at lists.ibiblio.org
[mailto:b-greek-bounces at lists.ibiblio.org] On Behalf Of
b-greek-request at lists.ibiblio.org
Sent: 12 iunie 2009 20:20
To: b-greek at lists.ibiblio.org
Subject: B-Greek Digest, Vol 78, Issue 15

 

Send B-Greek mailing list submissions to

   b-greek at lists.ibiblio.org

 

To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit

   http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/b-greek

or, via email, send a message with subject or body 'help' to

   b-greek-request at lists.ibiblio.org

 

You can reach the person managing the list at

   b-greek-owner at lists.ibiblio.org

 

When replying, please edit your Subject line so it is more specific

than "Re: Contents of B-Greek digest..."

 

 

Today's Topics:

 

  1. PARAKALW in the Church Fathers (Bryant J. Williams III)

  2. Re: PARAKALW in the Church Fathers (Donald COBB)

  3. Re: PARAKALW in the Church Fathers (George F Somsel)

  4. reading Euclid (Susan Jeffers)

  5. Re: PARAKALW in the Church Fathers (Bryant J. Williams III)

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Message: 1

Date: Thu, 11 Jun 2009 16:50:02 -0700

From: "Bryant J. Williams III" <bjwvmw at com-pair.net>

Subject: [B-Greek] PARAKALW in the Church Fathers

To: "'B Greek'" <b-greek at lists.ibiblio.org>

Message-ID: <004101c9eaef$58c727e0$3b345142 at oemcomputer>

Content-Type: text/plain;   charset="utf-8"

 

Dear List,

 

I am requesting assistance on the following constructions to see if they are
in the Church Fathers especially the Early Church Fathers of the second
century. If there are other constructions of PARAKALW, Please pass those
along also.

 

???????? ??? ????,

PARAKALW OUN hUMAS,

Rom. 12:1, I Cor 4:16, Eph. 4:1& I Tim 2:1

 

???????? ?? ????,

PARAKALW DE hUMAS,

Rom 15:30, 16:17, I Cor 1:10, 16:15, Heb 13:22

 

??? ???????? ????,

DIO PARAKALW hUMAS

Acts 27:34, II Cor 2:8

 

 

En Xristwi,

 

Rev. Bryant J. Williams III

 

------------------------------

 

Message: 2

Date: Fri, 12 Jun 2009 06:23:15 +0200

From: "Donald COBB" <docobb at orange.fr>

Subject: Re: [B-Greek] PARAKALW in the Church Fathers

To: "Bryant J. Williams III" <bjwvmw at com-pair.net>,  "'B Greek'"

   <b-greek at lists.ibiblio.org>

Message-ID: <001c01c9eb15$81fc0e70$0a01a8c0 at utilisat783215>

Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="utf-8";

   reply-type=original

 

Hello Bryant,

 

A quick search on BibleWorks turns up the passages for the Apostolic Fathers


(Lightfoot's edition):

 

Ignatius to the Trallians 6:1 ???????? ??? ???? ??? ??? ???? ? ????? ????? 

??????? ???? ?? ????????? ????? ?????? ????????? ?? ??????? ???????? ???? 

????? ???????, PARAKALW OUN hUMAS OUK EGW ALL? hH AGAPH IHSOU CRISTOU MONHi 

THi CRISTIANHi TROFHi CRHSQE ALLOTRIAS DE BOTANHS APECESQE hHTIS ESTIN 

hAIRESIS.

 

Ignatius to the Philadelphians, 8:2: ???????? ?? ???? ????? ???? ???????? 

???????? ???? ???? ???????????? ???? ?????? ????? ???????? ??? ??? ?? ?? 

???? ???????? ???? ?? ?? ????????? ?? ??????? ??? ???????? ??? ?????? ??? 

????????? ??????????? ??? ??? ????????? ???? ?? ?????? ????? ?????? ??????? 

?? ?????? ?????? ? ??????? ????? ??? ? ??????? ??? ? ????????? ????? ??? ? 

?????? ? ??? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ???????? ???? ???????????, PARAKALW DE 

hUMAS MHDEN KAT? ERIQEIAN PRASSEIN ALLA KATA CRISTOMAQIAN EPEI HKOUSA TINWN 

LEGONTWN hOTI EAN MH EN TOIS ARCEIOIS hEURW EN TWi EUAGGELIWi OU PISTEUW KAI


LEGONTOS MOU AUTOIS hOTI GEGRAPTAI APEKRIQHSAN MOI hOTI PROKEITAI EMOI DE 

ARCEIA ESTIN IHSOUS CRISTOS TA AQIKTA ARCEIA hO STAUROS AUTOU KAI hO QANATOS


KAI hH ANASTASIS AUTOU KAI hH PISTIS hH DI? AUTOU EN hOIS QELW EN THi 

PROSEUCHi hUMWN DIKAIWQHNAI.

 

Nothing for ??? ???????? ????.

 

Slightly different but perhaps useful to you: Polycarp to the Philippians 

9:1 ???????? ??? ?????? ???? ?????????? ?? ???? ??? ??????????? ??? ?????? 

????? ???????? ?? ??? ?????? ???? ????????? ?? ????? ?? ???? ????????? 

??????? ??? ?????? ??? ????? ???? ??? ?? ?????? ???? ?? ???? ??? ?? ???? 

????? ??? ???? ??????? ??????????, PARAKALW OUN PANTAS hUMAS PEIQARCEIN TWi 

LOGWi THS DIKAIOSUNHS KAI ASKEIN PASAN hUPOMONHN hHN KAI EIDATE KAT? 

OFQALMOUS OU MONON EN TOIS MAKARIOIS IGNATIWi KAI ZWSIMWi KAI hROUFWi ALLA 

KAI EN ALLOIS TOIS EX hUMWN KAI EN AUTWi PAULWi KAI TOIS LOIPOIS APOSTOLOIS.

 

Blessings,

 

Donald Cobb

Aix-en-Provence, France

 

 

----- Original Message ----- 

From: "Bryant J. Williams III" <bjwvmw at com-pair.net>

To: "'B Greek'" <b-greek at lists.ibiblio.org>

Sent: Friday, June 12, 2009 1:50 AM

Subject: [B-Greek] PARAKALW in the Church Fathers

 

 

> Dear List,

> 

> I am requesting assistance on the following constructions to see if they 

> are in the Church Fathers especially the Early Church Fathers of the 

> second century. If there are other constructions of PARAKALW, Please pass 

> those along also.

> 

> ???????? ??? ????,

> PARAKALW OUN hUMAS,

> Rom. 12:1, I Cor 4:16, Eph. 4:1& I Tim 2:1

> 

> ???????? ?? ????,

> PARAKALW DE hUMAS,

> Rom 15:30, 16:17, I Cor 1:10, 16:15, Heb 13:22

> 

> ??? ???????? ????,

> DIO PARAKALW hUMAS

> Acts 27:34, II Cor 2:8

> 

> 

> En Xristwi,

> 

> Rev. Bryant J. Williams III

> ---

> B-Greek home page: http://www.ibiblio.org/bgreek

> B-Greek mailing list

> B-Greek at lists.ibiblio.org

> http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/b-greek

> 

 

 

 

 

 

------------------------------

 

Message: 3

Date: Fri, 12 Jun 2009 00:20:25 -0700 (PDT)

From: George F Somsel <gfsomsel at yahoo.com>

Subject: Re: [B-Greek] PARAKALW in the Church Fathers

To: "Bryant J. Williams III" <bjwvmw at com-pair.net>,  B Greek

   <b-greek at lists.ibiblio.org>

Message-ID: <243356.9041.qm at web112417.mail.gq1.yahoo.com>

Content-Type: text/plain; charset=utf-8

 

 

Here are all of the instances of PARAKALW in the Apostolic Fathers.? I'll
let you decide what is useful.

?

1.

(10) ???? ?????? ?? ???????? ???????? ?????? ?????????, ???????? ???
????????????? ?????????????, ?? ??????? ?????????? ???? ??????? ??? ????,
????????? ????? (?? ??? ?? ????????? ?????????? ???????????? ????), ??????
?????????????, ??????? ?????, ??????????? ???????? ?????? ????????,
????????? ????????, ??????????? ??????, ?????????? ?????????, ?????
?????????, ?????????? ?????, ??????????? ?? ?????, ????????? ?? ????
??????????, ???????????????? ??? ??? ??????? ?? ???????????? ????

 ??????????? ??? ???????? ??????, ???????????? ?????????, ???????? ??
??????? ??? ???????, ??? ?? ???? ??????? ????? ????. 

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Hermas, Mand viii.10). Grand Rapids, Mich.:
Baker Books.

 

EITA TOUTWN TA AKOLOUQA AKOUSON:? XHRAIS hUPHRETEIN, ORFANOUS KAI
hUSTEROUMENOU EPISKEPTESQAI, EC ANAGKWN LUTROUSQAI TOUS DOULOUS TOU QEOU,
FILOCENON EINAI (EN GAR THi FILOCENIAi hEURISKETAI AGAQOPOIHSIS POTE),
MHDENI ANTITASSESQAI, hSUXION EINAI, ENDESTERON GINESQAI PANTWN ANQRWPWN,
PRESBUTAS SEBESQAI DIKAIOSUNHN ASKEIN, ADELFOTHTA SUNTHREIN, hUBRIN
hUPOFEREIN, MAKROQUMON EINAI, MNHSIKAKIAN MH EXEIN, KAMNONTAS THi YUXHi
PARAKALEIN, ESKANDALISMENOUS APO THS PISTEW MH APOBALLESQAI ALL' EPISTREFEIN
KAI EUQUMOU POIEN, hAMARTANONTA NOUQETEIN, XREWSTAS MH QLIBEIN KAI ENDEEIS,
KA EI TINA TOUTOIS hOMOIA ESTI.

 

2.

(2) ??????????? ??? ??? ??????? ??? ??????, ??? ????? ???? ????? ??? ???????
??????? ??????? ?? ?????? ??? ???? ????????? ????????? ??? ? ???????? ?????
?????? ??????? ??? ?????? ?????? ??? ???? ?????. 

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Herm Man xii.iii.2). Grand Rapids, Mich.: Baker
Books. 

?

SUNETELESEN OUN TAS ENTOLAS TAS DWDEKA, KAI LEGEI MOI, "EXEIS TAS ENTOLAS
TAUTAS; POREUOU EN AUTAIS KAI TOUS AKOUONTAS PARAKALEI hINA hH METANOIA
AUTWN KAQARA GENHTAI TAS LOIPAS hHMERAS THS ZWHS AUTWN.

?

3. 

? 

(9) ????? ? ???????? ?????? ?????? ?????? ??? ???, ?? ??????? ??????? ??
?????????????? ????????? ?????,?? ?????????? ?? ???????? ????
??????????????? ??? ???????, ??????? ??????????? ?????? ??? ???????
?????????, ??????? ???????? ?????? ?????? ??? ?????? ????????????,
??????????? ?????? ???? ??????????.

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Barn 14.9). Grand Rapids, Mich.: Baker Books. 

?

4. 

10) ???????? ?????? ??????? ?????? ??? ??????, ??? ?????????? ???? ???????
?????? ?? ??????? ??? ?????,?? ? ??? ????? ?????? ??? ??????????? ??? ??
??????????? ??? ??????? ??? ?? ????? ????? ?? ????, ? ??? ??? ?????? ???
?????? ??? ?????? ???????? ???. 

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Barn 19.10). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

?

MNHSQHSHi hHMERAN KRISEWS NUKTOS KAI hHMERAS, KAI EKZHTHSEIS KAQ' hEKASTHN
hHMERAN TA PROSWPA TWN hAGIWN, H DIA LOGOU KOPIWN KAI POREUOMENOS EIS TO
PARAKALESAI KAI MELETWN EIS TO SWSAI YUXHN TWi LOGWi, H DIA TWN XEIRWN SOUR
ERGASHi EIS LUTRON hAMARTIWN SOU.

?

5. 

? 

(4) ???????? ??, ???????, ?????? ???????? ??? ??????????? ????. ???? ??
?????? ???? ?????? ???? ????????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ????
????????? ?????????? ???? ????????? ?????? ???? ??????????? ??? ???? ???
??????????? ???????? ???? ?????????? ???????? ???? ???????? ?????
??????????? ???? ???????????? ??????????? ???? ??????????????? ????????
???????? ?? ???? ??? ?? ?? ? ???? ?????, ??? ?????? ??????? ? ???? ???, ???
????? ???? ??? ??? ??????? ??? ????? ???.

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (1 Clem 59.4). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

?

ACIOUMEN SE, DESPOTA, BOHQON GENESQAI KAI ANTILHPTORA hHMWN, TOUS EN QLIYEI
hHMWN SWSON; TOUS TAPEINOUS ELEHSON; TOUS PEPTWKOTAS EGEIRON; TOIS DEOMENOIS
EPIFANHQI; TOUS ASEBEIS IASAI; TOUS PLANWMENOUS TOU LAOU SOU EPISTRYON;
XORASON TOUS PEINWNTAS; LUTRWSAI TOUS DESMIOUS hHMWN; ECANASTHSON TOUS
ASQENOUTAS; PARAKALESON TOUS OLIGOYUXOUNTAS; GNWTWSAN hAPANTA TA EQNH hOTI
SU EI hO QEOS MONOS, KAI IHSOUS XRISTOS hO PAIS SOU, KAI hHMEIS LAOS SOU KAI
PROBATA THS NOMHS SOU.

?

6.

4.1 ??? ????? ?????? ???? ?????????? ??? ?????????? ????? ??? ????? ????
???? ???? ?????????, ?????? ????? ?? ????????. ???????? ????, ?? ??????
??????? ??????? ???. ????? ?? ?????? ????? ?????,?? ??? ?? ????????? ????
?????????. ????? ???? ????, ??? ??? ??????? ?????? ????????, ??? ???????
????? ??????.? 

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Ign Rom 4.1). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

 

PALIN hO PROFHTHS LEGEI, "PNEUMA KURIOU EP' EME,?hOU hEINEKEN EXRISEN ME
EUAGGELISASQAI TAPEINOIS XARIN, APESTALKEN ME IASASQAI TOUS SUNTETRIMMENOUS
THN KARDIAN, KHRUCAI AIXMALWTOIS AFESIN KAI TUFLOIS ANABLEYIN, KALESAI
ENIAUTON KURIOU?DEKTON KAI hHMERAN ANTAPODOSEWS, PARAKALESAI PANTAS TOUS
PENQOUNTAS.?

 

7. (2) ???????? ?? ???? ?? ??????????. ???? ?? ??? ????? ???????? ????,
???????? ???? ??????? ?? ?????? ??????????,?? ??? ????? ????. ??? ?????
????? ????, ???? ??? ?????????. ? ???? ???? ??????????, ??? ??? ????? ??
???? ??? ????????, ???? ?? ??? ??? ???????? ?? ????, ?????? ??? ?????? ?????
???? ??? ??????. 

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Ign Rom 7.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

?

BASKANIA EN hUMIN MH KATOIKEITW. MHD' AN EGW PARWN PARAKALW hUMAS PEISQHTE
MOI; TOUTOIS DE MALLON PISTEUSATE, hOIS GRAFW hUMIN.? ZWN GAR GRAFW hUMIN,
ERWN TOU APOQANEIN. hO EMOS ERWS ESTAURWTAI, KAI OUK ESTIN EN EMOI PUR
FIOULON, hUDWR DE ZWN KAI LALOUN EN EMOI, ESWQEN MOI LEGWN, DEURO PROS TON
PATERA."

?

8. 

(2) ???????? ?? ?? ??????, ? ?????????, ?????????? ?? ????? ??? ??? ??????
?????????? ??? ????????. ??????? ??? ??? ????? ?? ???? ????????? ??????? ??
??? ??????????. ??? ??????? ????????, ?? ????? ???????. ?????? ???????, ??
??? ?? ? ??????? ?????? ?????? ?? ?????, ????? ??? ??????. 

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Ign Poly 1.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

?

PARAKALW SE EN XARITI, hHi ENDEDUSAI, PROSQEINAI TWi DROMWi SOU KAI PANTAS
PARAKALEIN hINA SWZWNTAI.? EKDIKEI SOU TON TOPON EN PASHi EPIMELEIAi
SARKIKHi TE KAI PNEUMATIKHi.? THS ENWSEWS FRONTIZE, hHS OUDEN AMEINON,
PANTAS BASTAZE, hWS KAI SE hO KURIOS; PANTWN ANEXOU EN AGAPHi, hWSPER KAI
POIEIS.

?

9.??

(3) ?????????? ?????? ???????? ??? ???? ???? ??? ????????. ????? ?? ?????
???? ????? ??? ????, ???? ???? ??????????. ??????? ??? ?? ??????, ???
??????? ???? ??? ???????? ??? ?????????. ????? ???? ?? ???????? ???
????????, ??? ?????? ???? ????????? ??????????.

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Ign Poly 7.3). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

?

XRISTIANOS hEAUTOU ECOUSIAN OUK EXEI ALLA QEWi SXOLAZEI.? TOUTO TO ERGON
QEOU ESTIN KAI hUMWN, hOTAN AUTO APARTISHTE.? PISTEUW GAR THi XARITI, HOTI
hETOIMOI ESTE EIS EUPOIIAN QEWi ANHKOUSAN.? EIDWS hUMWN TO SUNTONTON THS
ALHQEIAS, DI' OLIGWN hUMAS GRAMMATWN PAREKALESA.

?

10.??

(2) ???????? ?? ???? ????? ???? ???????? ????????,?? ???? ???? ????????????.
???? ?????? ????? ???????? ??? ??? ?? ?? ???? ???????? ????, ?? ?? ?????????
?? ???????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ?????????, ??????????? ??? ???
?????????. ???? ?? ?????? ????? ?????? ???????, ?? ?????? ?????? ? ???????
????? ??? ? ??????? ??? ? ????????? ????? ??? ? ?????? ? ??? ?????? ?? ???
???? ?? ?? ???????? ???? ???????????.

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Ign Phil 8.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

?

PARAKALW DE hUMAS MHDEN KAT' ERIQEIAN PRASSEIN, ALLA KATA XRISTOMAQIAN, EPEI
HKOUSA TINWN LEGONTWN hOTI "EAN MH EN TOIS ARXEIOIS hEURW EN TWi EUAGGELIWi
OU PISTEUW."? KAI LEGONTOS MOU AUTOIS hOTI "GEGRAPTAI", APEKRIQHSAN MOI hOTI
"PROKEITAI."? EMOI DE ARXEIA ESTIN IHSOUS XRISTOS TA AQIKTA ARXEIA hO
STAUROS AUTOU KAI hO QANATOS KAI hH ANASTASIS AUTOU KAI hH PISTIS hH DI'
AUTOU; EN hOIS QELW EN THi PROSEUXHi hUMWN DIKAIWQHNAI.

?

11.?

(2) ???? ???? ? ????? ??? ?? ?? ?????? ???? ????, ??? ????? ?????????
?????????? ????, ???? ?????????? ?? ????? ??? ????. ??? ??? ?????? ???????,
?? ?????????? ?????? ???, ??? ?????? ? ?????, ?? ??? ?? ????????? ?? ???? ??
?????? ?????????? ?? ????? ??????? ????? ?????.

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Ign Eph 3.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

?

ALL' EPEI hH AGAPH OUK EAi ME SIWPAN PERI hUMWN, DIA TOUTO PRELABON
PARAKALEIN hUMAS, hOPWS SUNTREXHTE THi GNWMHi TOU QEOU.? KAI GAR IHSOUS
XRISTOS, TO ADIAKRITON hHMWN ZHN, TOU PATROS hH GNWMH, hW KAI hOI EPISKOPOI
hOI KATA TA PERATA hORISQENTES EN IHSOU XRISTOU GNWMHi EISIN.

?

12. 

? 

6.1 ???????? ??? ????, ??? ??? ???? ? ????? ????? ???????, ???? ?? ?????????
????? ??????, ????????? ?? ??????? ????????, ???? ????? ???????. 

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Ign Trall 6.1). Grand Rapids, Mich.: Baker
Books. 

?

PARAKALW OUN hUMAS OUK EGW ALL' hH AGAPH IHSOU XRISTOU, MONHi THi XRISTIANHi
TROFHi XRHSQE, ALLOTRIAS DE BOTANHS APEXESQE, HHTIS ESTING hAIRESIS.

?

13.

(2) ????????? ???? ?? ????? ???, ? ?????? ????? ??????? ???????? ??????????
???? ?????????? ????????? ?? ?? ??????? ???? ??? ?? ???? ??????? ????????.
?????? ??? ???? ???? ???? ???, ????????? ??? ???? ????????????, ?????????
??? ????????? ??? ????? ?????? [??? ??? ?????]?? ????? ??????? ??? ???
?????????. 

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Ign Trall 12.2). Grand Rapids, Mich.: Baker
Books. 

?

PARAKALEI hUMAS TA DESMA MOU, hA hENEKEN IHSOU XRISTOU PERIFERW AITOUMENOS
QEOU EPITUXEIN; DIAMENETE EN THi hOMONOIAi hUMWN KAI THi MET' ALLHLWN
PROSEUXHi; PREPEI GAR hUMIN TOIS KAQ' hENA, ECAIRETWS KAI TOIS PRESBUTEROIS,
ANAYUXEIN TON EPISKOPON EIS TIMHN PATROS [KAI EIS TIMHN] IHSOU XRISTOU KAI
TWN APOSTOLWN.

?

14. 

? 

14.1 ????? ??? ???? ??????, ???????? ???????????? ????. ??????????? ??? ??
???? ?????????? ????, ??? ???? ???????, ??? ??? ?? ????? ?????????, ???? ???
????? ???? ?????????. ????????? ??? ??? ???????? ???? ?? ??? ????????? ???
??????, ??? ?? ????????? ??? ?? ????? ????????? ??? ??? ??????????? ????
???????????.

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Ign Magn 14.1). Grand Rapids, Mich.: Baker
Books.

?

15.

9.1 ???????? ??? ?????? ???? ?????????? ?? ???? ??? ????????????? ???
???????? ????? ????????, ?? ????? ?????? ???? ????????? ?? ????? ?? ????
????????? ??????? ??? ?????? ??? ????? ???? ??? ?? ?????? ???? ?? ???? ???
?? ???? ????? ??? ???? ??????? ??????????? 

?

Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English
translations (Updated ed.) (Poly Phil 9.1). Grand Rapids, Mich.: Baker
Books.

?

PARAKALW OUN PANTAS hUMAS PEIQARXEIN TWi LOGi THS DIKAIOSUNHS KAI ASKEIN
PASAN hUPOMONHN, hHN KAI EIDATE KAT' OFQALMOUS OU MONON EN TOIS MAKARIOIS
IGNATIWi KAI ZWSIMWi KAI ROUFWi ALLA KAI EN ALLOIS TOIS EC hUMWN KAI EN
AUTWi PAULWi KAI TOIS LOIPOIS APOSTOLOIS.

?

?

?george

gfsomsel

 

 

? search for truth, hear truth, 

learn truth, love truth, speak the truth, hold the truth, 

defend the truth till death.

 

 

- Jan Hus

_________ 

 

Thu Jun 11 19:50:02 EDT 2009 Bryant J. Williams III bjwvmw at com-pair.net
wrote:

 

 

 

> Dear List,

> 

> I am requesting assistance on the following constructions to see if they 

> are in the Church Fathers especially the Early Church Fathers of the 

> second century. If there are other constructions of PARAKALW, Please pass 

> those along also.

> 

> ???????? ??? ????,

> PARAKALW OUN hUMAS,

> Rom. 12:1, I Cor 4:16, Eph. 4:1& I Tim 2:1

> 

> ???????? ?? ????,

> PARAKALW DE hUMAS,

> Rom 15:30, 16:17, I Cor 1:10, 16:15, Heb 13:22

> 

> ??? ???????? ????,

> DIO PARAKALW hUMAS

> Acts 27:34, II Cor 2:8

> 

> 

> En Xristwi,

> 

> Rev. Bryant J. Williams III

 

 

 

   

 

 

------------------------------

 

Message: 4

Date: Fri, 12 Jun 2009 09:07:21 -0400

From: Susan Jeffers <susan at read-the-bible.org>

Subject: [B-Greek] reading Euclid

To: greek B-Greek <b-greek at lists.ibiblio.org>

Message-ID: <4A325309.8090603 at read-the-bible.org>

Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed

 

Hello b-greekers --

 

Here's a wonderful pair of websites I discovered yesterday, particularly 

for folks like myself, with a much stronger math-and-science background 

than literature-and-classics:

 

http://farside.ph.utexas.edu/euclid.html

which offers (scroll down) a free downloadable pdf of Euclid's Elements 

with Greek and English next to one another, and lexicon (just quick 

glosses, but very helpful) in the back. I like it so much, I've ordered 

the print-on-demand paper copy also offered. But the pdf is very good.

and

http://mysite.du.edu/~jcalvert/index.htm

which gives some background on Euclid himself and his work, then a 

complete course on the math and the Greek of Euclid's /Elements/.

 

The great thing about Euclid's Elements, for Greek students, is that it 

starts off with short declarative sentences that define terms, and then 

builds up the structure step by step... of course it helps if you loved 

Geometry class in high school.....

 

Susan Jeffers

long-time lurker, occasional poster

 

 

 

 

 

------------------------------

 

Message: 5

Date: Fri, 12 Jun 2009 06:41:51 -0700

From: "Bryant J. Williams III" <bjwvmw at com-pair.net>

Subject: Re: [B-Greek] PARAKALW in the Church Fathers

To: "George F Somsel" <gfsomsel at yahoo.com>,   "B Greek"

   <b-greek at lists.ibiblio.org>

Message-ID: <007401c9eb63$8c9f2760$75355142 at oemcomputer>

Content-Type: text/plain;   charset="utf-8"

 

Dear Elizabeth, Daniel and George,

 

Thank you very much for your responses to my query. They were very useful.

 

En Xristiwi,

 

Rev. Bryant J. Williams III

 

 

------------------------------

 

_______________________________________________

B-Greek mailing list

B-Greek at lists.ibiblio.org

http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/b-greek

 

End of B-Greek Digest, Vol 78, Issue 15

***************************************
More information about the B-Greek mailing list