[B-Greek] Conversational Greek anyone?

Mark Lightman lightmanmark at yahoo.com
Fri Jun 5 19:31:48 EDT 2009


δοναλδ, δοκει εμοι οτι οἱ λογοις οὑς εγραψας εισι καλοι και αγαθοι. γραφω ἑλλννιστι κακως.  ουκ γραφω καλως. δει σε αφιεναι τας ἁμαρτιας εμου.  αφιεναι η χαριζεσθαι; ου λεγω καλως;αγαπω αναγιγνωσκειν πολυχαρπ ως σου αγαπαεις.  εχω βιβλιον γραφεντα υπο μικαελ ὁλμες.  ανεγνων την επιστολην του πολψχαρπους δις η τρις.  εμοι εστι τοπος χαρας. ερρωσο  μαρκος


 
DONALD,
 
DOKEI EMOI OTI hOI LOGOIS hOUS EGRAYAS EISI KALOI KAI AGAQOI. GRAFW hELLNNISTI KAKWS.  OUK GRAFW KALWS. DEI SE AFIENAI TAS hAMARTIAS EMOU.  AFIENAI H CARIZESQAI; OU LEGW KALWS;
 
AGAPW ANAGIGNWSKEIN POLUCARP WS SOU AGAPAEIS.  ECW BIBLION GRAFENTA UPO MIKAEL hOLMES.  ANEGNWN THN EPISTOLHN TOU POLYCARPOUS DIS H TRIS.  EMOI ESTI TOPOS CARAS.
 
ERRWSO
 
MARKOS
 
 --- On Fri, 6/5/09, Donald COBB <docobb at orange.fr> wrote:


From: Donald COBB <docobb at orange.fr>
Subject: [B-Greek] Conversational Greek anyone?
To: "B-Greek" <b-greek at lists.ibiblio.org>
Date: Friday, June 5, 2009, 7:41 AM


A quick follow-up:

Here's an example of something I sent out a couple weeks ago. For those interested, it can be commented on, or something else can be offered up.

Donald Cobb

========
Χαίρετε,

Ἀπό τινων ἡμερῶν ἀναγινώσκω τῆν τοῦ Πολυκάρπου πρὸς Φιλιππησίους ἐπιστολήν. Αὕτη ἡ γραφὴ μάλα τίμια, ὅτι ἐκ τῶν γραφῶν τῆς ἐκκλησίας, αὐτὴ ἐν τοῖς παλαιωτέροίς ἐστιν. 

Τὸ λοιπόν, εὐκοπῶς ἀναγινώσκεται Πολύκαρπος· τὰ ῥήματα χρησθέντα ὑπ' αὐτοῦ μάλιστα ἐκ τῆς καινὴς διαθήκης, ὁ δὲ τρόπος αὐτοῦ οὐδὲν δύσκολός έστιν. Ὑπὲρ τοῦτο, ἀδιαλείπτως τὰς τῶν ἀποστόλων γραφάς προφέρει.

Ἰδού τινες φράσεις ἐκ τοῦ δευτέρου κεφαλαίου (κεφ. β', στίχοι α' - γ')·

Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας ὑμῶν δουλεύσατε τῷ θεῷ ἐν φόβῳ καὶ ἀληθείᾳ ἀπολιπόντες τήν κενὴν ματαιολογίαν καὶ τὴν τῶν πολλῶν πλάνην πιστεύσαντες εἰς τὸν ἐγείραντα τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόντα αὐτῷ δόξαν καὶ θρόνον ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ᾧ ὑπετάγη τὰ πάντα ἐπουράνια καὶ ἐπίγεια ᾧ πᾶσα πνοὴ λατρεύει ὃς ἔρχεται κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν οὗ τὸ αἷμα ἐκζητήσει ὁ θεὸς ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων αὐτᾠ 2 ὁ δὲ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ ἡμᾶς ἐγερεῖ ἐὰν ποιῶμεν αὐτοῦ τὸ
 θέλημα καὶ πορευώμεθα ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἃ ἠγάπησεν ἀπεχόμενοι πάσης ἀδικίας πλεονεξίας φιλαργυρίας καταλαλιᾶς ψευδομαρτυρίας μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας ἢ γρόνθον ἀντὶ γρόνθου ἢ κατάραν ἀντὶ κατάρας 3 μνημονεύοντες δὲ ὧν εἶπεν ὁ κύριος διδάσκων Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε ἀφίετε καὶ ἀφεθήσεται ὑμῖν ἐλεᾶτε ἵνα ἐλεηθῆτε ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν καὶ ὅτι μακάριοι οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ διωκόμενοι ἕνεκεν δικαιοσύνης ὅτι
 αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ

Εἰ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἡλλενικὴν γραφὴν ἀναγινώσκει, θέλει περὶ αὐτὴς λαλεῖν;

Ἔρρωσθε,

Δοναλδ

CAIRETE,

APO TINWN hHMERWN ANAGINWSKW THN TOU POLUKARPOU PROS FILIPPHSIOUS EPISTOLHN. hAUTH hH GRAFH MALA TIMIA, hOTI EK TWN GRAFWN THS EKKLHSIAS, AUTH EN TOIS PALAIWTEROIS ESTIN. 

TO LOIPON, EUKOPWS ANAGINWSKETAI POLUKARPOS· TA hRHMATA CRHSQENTA hUP' AUTOU MALISTA EK THS KAINHS DIAQHKHS, hO DE TROPOS AUTOU OUDEN DUSKOLOS ESTIN. hUPER TOUTO, ADIALEIPTWS TAS TWN APOSTOLWN GRAFAS PROFEREI.

IDOU TINES FRASEIS EK TOU DEUTEROU KEFALAIOU (KEF. B', STICOI A' - G')·

DIO ANAZWSAMENOI TAS OSFUAS hUMWN DOULEUSATE TWi QEWi EN FOBWi KAI ALHQEIAi APOLIPONTES THN KENHN MATAIOLOGIAN KAI THN TWN POLLWN PLANHN PISTEUSANTES EIS TON EGEIRANTA TON KURION hHMWN IHSOUN CRISTON EK NEKRWN KAI DONTA AUTWi DOXAN KAI QRONON EK DEXIWN AUTOU hWi hUPETAGH TA PANTA EPOURANIA KAI EPIGEIA hWi PASA PNOH LATREUEI hOS ERCETAI KRITHS ZWNTWN KAI NEKRWN hOU TO hAIMA EKZHTHSEI hO QEOS APO TWN APEIQOUNTWN AUTW)i 2 hO DE EGEIRAS AUTON EK NEKRWN KAI hHMAS EGEREI EAN POIWMEN AUTOU TO QELHMA KAI POREUWMEQA EN TAIS ENTOLAIS AUTOU KAI AGAPWMEN hA HGAPHSEN APECOMENOI PASHS ADIKIAS PLEONEXIAS FILARGURIAS KATALALIAS YEUDOMARTURIAS MH APODIDONTES KAKON ANTI KAKOU H LOIDORIAN ANTI LOIDORIAS H GRONQON ANTI GRONQOU H KATARAN ANTI KATARAS 3 MNHMONEUONTES DE hWN EIPEN hO KURIOS DIDASKWN MH KRINETE hINA MH KRIQHTE AFIETE KAI AFEQHSETAI hUMIN ELEATE hINA ELEHQHTE hWi METRWi METREITE ANTIMETRHQHSETAI hUMIN KAI hOTI MAKARIOI hOI PTWCOI KAI hOI DIWKOMENOI hENEKEN
 DIKAIOSUNHS hOTI AUTWN ESTIN hH BASILEIA TOU QEOU

EI ALLOS EN TOUTWi TWi CRONWi hHLLENIKHN GRAFHN ANAGINWSKEI, QELEI PERI AUTHS LALEIN;

ERRWSQE,

DONALD
---
B-Greek home page: http://www.ibiblio.org/bgreek
B-Greek mailing list
B-Greek at lists.ibiblio.org
http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/b-greek      


More information about the B-Greek mailing list