[B-Greek] Mk 15:8

Elizabeth Kline kline_dekooning at earthlink.net
Wed Nov 26 13:55:21 EST 2008


On Nov 26, 2008, at 9:06 AM, Daniel, Robert S wrote:

> Mk 15:8 KAI ANABAS O OCLOS HRXATO AITEISQAI KAQWS EPOIEI AUTOIS.
>
> Is this good Greek or is this an example of clumsy usage by someone 
> who is not a native speaker or master of the language?

MARK 15:6 KATA DE hEORTHN APELUEN AUTOIS hENA DESMION hON 
PARHiTOUNTO. 7 HN DE hO LEGOMENOS BARABBAS META TWN STASIASTWN 
DEDEMENOS hOITINES EN THi STASEI FONON PEPOIHKEISAN. 8 KAI ANABAS hO 
OCLOS HRXATO AITEISQAI KAQWS EPOIEI AUTOIS. 9 hO DE PILATOS APEKRIQH 
AUTOIS LEGWN: QELETE APOLUSW hUMIN TON BASILEA TWN IOUDAIWN 10 
EGINWSKEN GAR hOTI DIA FQONON PARADEDWKEISAN AUTON hOI ARCIEREIS.


What do you consider "clumsy"? KAI followed by ANABAS a participle 
followed by hO OCLOS the subject of both the participle and the main 
verb followed by HRXATO + infinitive, all of this is standard syntax. 
KAQWS EPOIEI AUTOIS is an abreviated form of what we find in DAN. 6:11 
LXX/OG KAQWS EPOIEI EMPROSQEN.

DAN. 6:11 EPIGNOUS DE DANIHL TON hORISMON hON ESTHSE KAT AUTOU QURIDAS 
HNOIXEN EN TWi hUPERWiWi AUTOU KATENANTI IEROUSALHM KAI EPIPTEN EPI 
PROSWPON AUTOU TRIS THS hHMERAS KAQWS EPOIEI EMPROSQEN KAI EDEITO

Matthew treatment is more explicit (typical of Matthew).
MATT. 27:15 KATA DE hEORTHN EIWQEI hO hHGEMWN APOLUEIN hENA TWi OCLWi 
DESMION hON HQELON.

Mark's KAQWS EPOIEI AUTOIS illustrates the inferential principle, omit 
everything that can be assumed (cognitive linguistics). Is it elegant 
greek? I'm not really qualified to answer that. I don't see any 
problem with it.

Elizabeth KlineMore information about the B-Greek mailing list