[B-Greek] Passages demonstrating quality Greek of 1 Peter?

Elizabeth Kline kline_dekooning at earthlink.net
Mon Oct 8 18:47:46 EDT 2007


> What passages in 1 Peter do the scholars
> here see as the standout examples
> of its reputed "high Greek style"? Why?
>

The notion of "high Greek style" is a little vague which may account 
for the lack of response to this question. N.Turner (Style p.129) 
calls attention to the separation of the article from its "noun". The 
following citations from 1Pet 1:17;3:1,3,20;4:14;5:1,4 illustrate:

1PET. 1:17 KAI EI PATERA EPIKALEISQE TON APROSWPOLHMPTWS KRINONTA 
KATA TO hEKASTOU ERGON, EN FOBWi TON THS PAROIKIAS hUMWN CRONON 
ANASTRAFHTE,

note: TON THS PAROIKIAS hUMWN CRONON


1PET. 3:1 hOMOIWS [hAI] GUNAIKES, hUPOTASSOMENAI TOIS IDIOIS 
ANDRASIN, hINA KAI EI TINES APEIQOUSIN TWi LOGWi, DIA THS TWN 
GUNAIKWN ANASTROFHS ANEU LOGOU KERDHQHSONTAI,

note: THS TWN GUNAIKWN ANASTROFHS

1PET. 3:3 hWN ESTW OUC hO EXWQEN EMPLOKHS TRICWN KAI PERIQESEWS 
CRUSIWN H ENDUSEWS hIMATIWN KOSMOS

note: hO EXWQEN EMPLOKHS TRICWN KAI PERIQESEWS CRUSIWN H ENDUSEWS 
hIMATIWN KOSMOS [ hO ... KOSMOS ??]

1PET. 3:20 APEIQHSASIN POTE hOTE APEXEDECETO hH TOU QEOU MAKROQUMIA 
EN hHMERAIS NWE KATASKEUAZOMENHS KIBWTOU EIS hHN OLIGOI, TOUT' ESTIN 
OKTW YUCAI, DIESWQHSAN DI' hUDATOS.

note: hH TOU QEOU MAKROQUMIA

1PET. 4:14 EI ONEIDIZESQE EN ONOMATI CRISTOU, MAKARIOI, hOTI TO THS 
DOXHS KAI TO TOU QEOU PNEUMA EF' hUMAS ANAPAUETAI.

note: TO TOU QEOU PNEUMA

1PET. 5:1 PRESBUTEROUS OUN EN hUMIN PARAKALW hO SUMPRESBUTEROS KAI 
MARTUS TWN TOU CRISTOU PAQHMATWN, hO KAI THS MELLOUSHS APOKALUPTESQAI 
DOXHS KOINWNOS:

note: TWN TOU CRISTOU PAQHMATWN
note: hO KAI THS MELLOUSHS APOKALUPTESQAI DOXHS KOINWNOS

1PET. 5:4 KAI FANERWQENTOS TOU ARCIPOIMENOS KOMIEISQE TON AMARANTINON 
THS DOXHS STEFANON.

note: TON AMARANTINON THS DOXHS STEFANON


I also noted a few complex verb final clauses, perhaps I will post a 
few comments on them later.Elizabeth KlineMore information about the B-Greek mailing list