[B-Greek] Matthew 22:37: DIANOIA vs NOUS

Elizabeth Kline kline_dekooning at earthlink.net
Mon Oct 8 13:28:33 EDT 2007


On Oct 7, 2007, at 5:45 PM, Anthony wrote:

> His assertion is that DIANOIA refers to the centre of the 
> willpower, not
> the mind in general

For DIANOIA "thought; i.e. intention, purpose" LSJ p405.1 cites 
Herodotus 1:46,90

1:46
META WN THN DIANOIAN TAUTHN AUTIKA APEPEIRATO TWN MANTHIWN TWN TE EN 
hELLHSI KAI TOU EN LIBUHi,

1:90
KROISOS DE hOI EPALILLOGHSE PASAN THN hEWUTOU DIANOIAN KAI TWN 
CRHSTHRIWN TAS hUPOKRISIS KAI MALISTA TA ANAQHMATA KAI hWS EPARQEIS 
TWi MANTHIWi ESTRATEUSATO EPI PERSAS.

BDAG 234.3 gives "mind focused on an objective" for Jos. Vi.158 and 
tentatively 1Clem. 33.4 where the reading KATA DIANOIAN is somewhat 
doubtful and M.Parsons translates it "intelligence".

1Cl 33.4 EPI PASI TO EXOCWTATON KAI PAMMEGEQES KATA DIANOIAN, 
ANQRWPON TAIS hIERAIS KAI AMWMOIS CERSIN EPLASEN THS hEAUTOU EIKONOS 
CARAKTHRA.

Jos. Vi.158
EUQEWS GOUN EIS MEN TON BASILEA META POLLWN EPAINWN HFIESAN FWNAS, 
KAT' EMOU DE BLASFHMOUS. KAI EPIDRAMWN TIS APHGGEILEN MOI THN 
DIANOIAN AUTWN, hWS AFISTASQAI MOU DIEGNWKASIN.

See also the verb form DIANOEOMAI in LS (interm.) "to be minded, 
intend, purpose to do, c. inf., Hdt., etc."Elizabeth KlineMore information about the B-Greek mailing list