[B-Greek] Lk 5:17 syntax of hOI clause

Oun Kwon kwonbbl at gmail.com
Fri Nov 17 01:44:38 EST 2006


On 11/17/06, Oun Kwon <kwonbbl at gmail.com> wrote:
>
> Lk 5:17
>
> KAI EGENETO EN MIA TWN hHMERWN
> KAI AUTOS HN DIDASKWN
> KAI HSAN KAQHMENOI FARISAIOI KAI NOMODIDASKALOI
> hOI HSAN ELHLUQOTES EK PASHS KWMHS THS GALILAIAS KAI IOUDAIAS KAI
> IEROUSALHM
> KAI DUNAMIS KURIOU HN EIS TO IASQAI AUTON


<clipped>

I have to make a correction and clarify about mss variant on AUTON of Line
5.

            AUTOS (them) vs. AUTON (by Him).

This explain some difference in English translations.

My argument about hOI clause is dealing with AUTOS, not AUTON

Oun KwonMore information about the B-Greek mailing list