[B-Greek] Philippians 3: 10-11

Brinkley, Thomas David tdbrinkley at liberty.edu
Wed Nov 8 23:38:51 EST 2006


I am working through Philippians 3: 10-11 and had several questions.  Here is the text, going back to verse 8 where the sentence begins
 
8 ALLA MENOUNGE KAI hHGOUMAI PANTA EINAI DIA TO hUPERCON THS GNWSEWS CRISTOU IHSOU TOU KURIOU MOU, DI hON TO PANTA EZHMIWQHN, KAI hHGOUMAI SKUBALA, hINA CRISTON KERDHSW 9 KAI hEUREQW EN AUTWi, MH ECWN EMHN DIKAIOSUNHN THN EK VOMOU ALLA THN DIA PISTEWS CRISTOU, THN EK QEOU DIKAIOSUNHN EPI THi PISTEI, 10 TOU GNWNAI AUTON KAI THN DUNAMIN THS ANASTASEWS AUTOU KAI {THN} KOIVWNIAN [TWN] PAQHMATWN AUTOU SUMMORFIZOMENOS TWi QANATWi AUTOU, 11 EI PWS KATAANTHSW EIS THN EXAVASTASIN THN EK VEKRWN
 
My questions are 
1. Does TOU GNWNAI AUTON function as a purpose clause in relation to hINA CRISTON KERDHSW in verse 8 and KAI hEUREQW EN AUTWi in verse 9? If not, what is its function?
 
2. is the first KAI functioning normally as a coordinating conjuction with the second KAI or could it be epexegetical as per some commentators and if so, how often is that function seen in the NT?
 
3. Are the two nouns THN DUNAMIN and {THN} KOIVWNIAN simply direct objects of the infinitive TOU GNWNAI
 
and FINALLY
 
4. How is the phrase EIS THN EXAVASTASIN to be taken?  "to the resurrection" or simply "the resurrection"
 
I don't post often but read the list daily so I look forward to your understanding
 
David BrinkleyMore information about the B-Greek mailing list