[B-Greek] AUTH in Rev 20:5b (connected forward or backward?)

George F Somsel gfsomsel at juno.com
Sun Mar 12 17:48:00 EST 2006


On Sun, 12 Mar 2006 15:06:46 -0500 "Oun Kwon" <kwonbbl at gmail.com> writes:
> A portion of text from Revelation is copied here:
> 
> 20:4
> KAI EIDON QRONOUS KAI EKAQISAN EP AUTOUS KAI KRIMA EDOQH AUTOIS
> KAI TAS YUCAS TWN PEPELEKISMENWN
> DIA THN MARTURIAN IHSOU KAI DIA TON LOGON TOU QEOU
> KAI OITINES OU PROSEKUNHSAN TO QHRION OUDE THN EIKONA AUTOU
> KAI OUK ELABON TO CARAGMA EPI TO METWPON KAI EPI THN CEIRA AUTWN
> KAI EZHSAN KAI EBASILEUSAN META TOU CRISTOU CILIA ETH.
> 
> 20:5a
> hOI LOIPOI TWN NEKRWN OUK EZHSAN
> ACRI TELESQH TA CILIA ETH.
> 
> 20:5b
> AUTH hH ANASTASIS hH PRWTH:
> 
> 20:6 MAKARIOS KAI hAGIOS hO ECWN MEROS
> EN TH ANASTASEI TH PRWTH
> EPI TOUTWN hO DEUTEROS QANATOS OUK ECEI EXOUSIAN
> ALL ESONTAI hIEREIS TOU QEOU KAI TOU CRISTOU
> KAI BASILEUSOUSIN MET AUTOU TA CILIA ETH.
> 
> Here 20:5a is taken as parenthetically (added to the preceding 
> text,
> the verse 4.)
> 
> Superficially, one may think it might refer backward to something 
> of
> those people described to the preceding text (the verse 4). 
> However,
> semantically/interpretatively, I like to take AUTH in Rev 20:5b as
> referring forward to the whole of the following paragraph (i.e. the
> verse 6).  That's how I have paragraphed and put punctuation.  Is
> there anything against my line of understanding in the Gk
> grammar/semantics?
> 
> Thanks for your help.
> 
> Oun Kwon.
_________________

I would say that AUTH hH ANASTASIS hH PRWTH would refer to v. 4.  EZHSAN
KAI EBASILEUSAN META TOU CRISTOU CILIA ETH.would constitute the first
resurrection.

george
gfsomsel
___________More information about the B-Greek mailing list