[B-Greek] AUTH in Rev 20:5b (connected forward or backward?)

Oun Kwon kwonbbl at gmail.com
Sun Mar 12 15:06:46 EST 2006


A portion of text from Revelation is copied here:

20:4
KAI EIDON QRONOUS KAI EKAQISAN EP AUTOUS KAI KRIMA EDOQH AUTOIS
KAI TAS YUCAS TWN PEPELEKISMENWN
DIA THN MARTURIAN IHSOU KAI DIA TON LOGON TOU QEOU
KAI OITINES OU PROSEKUNHSAN TO QHRION OUDE THN EIKONA AUTOU
KAI OUK ELABON TO CARAGMA EPI TO METWPON KAI EPI THN CEIRA AUTWN
KAI EZHSAN KAI EBASILEUSAN META TOU CRISTOU CILIA ETH.

20:5a
hOI LOIPOI TWN NEKRWN OUK EZHSAN
ACRI TELESQH TA CILIA ETH.

20:5b
AUTH hH ANASTASIS hH PRWTH:

20:6 MAKARIOS KAI hAGIOS hO ECWN MEROS
EN TH ANASTASEI TH PRWTH
EPI TOUTWN hO DEUTEROS QANATOS OUK ECEI EXOUSIAN
ALL ESONTAI hIEREIS TOU QEOU KAI TOU CRISTOU
KAI BASILEUSOUSIN MET AUTOU TA CILIA ETH.

Here 20:5a is taken as parenthetically (added to the preceding text,
the verse 4.)

Superficially, one may think it might refer backward to something of
those people described to the preceding text (the verse 4). However,
semantically/interpretatively, I like to take AUTH in Rev 20:5b as
referring forward to the whole of the following paragraph (i.e. the
verse 6).  That's how I have paragraphed and put punctuation.  Is
there anything against my line of understanding in the Gk
grammar/semantics?

Thanks for your help.

Oun Kwon.More information about the B-Greek mailing list