[B-Greek] Heb 6:19 Who/is entering/reaching the Holy of the Holies?

Oun Kwon kwonbbl at gmail.com
Sat Mar 11 19:35:46 EST 2006


I am copying down Heb 6:18 - 19 and the beginnig of v. 20.

6:18 INA DIA DUO PRAGMATWN AMETAQETWN
EN OIS ADUNATON YEUSASQAI [TON] QEON
ISCURAN PARAKLHSIN ECWMEN OI KATAFUGONTES
KRATHSAI THS PROKEIMENHS ELPIDOS
6:19 HN WS AGKURAN ECOMEN THS YUCHS ASFALH TE KAI BEBAIAN
KAI EISERCOMENHN EIS TO ESWTERON TOU KATAPETASMATOS
6:20  OPOU PRODROMOS UPER HMWN EISHLQEN IHSOUS...

How can I find the subject of ESERCOMENHN in v. 19?

Thanks for your help.

Oun KwonMore information about the B-Greek mailing list