MH PAROINON

George F. Somsel polycarp66 at aol.com
Sun Jan 19 20:00:37 EST 2003


> Denny Diehl here
> 
> with another request:
> 
> Is there an example of
> 
>      MH PAROINON
> 
> ever meaning total abstenance from wine
> much like Timothy was doing in 1 Tim 5:23?
> 
> Thank you!
> 

A search of the online TLG (an abbreviated version of the CD version)
which states "The Thesaurus Linguae Graecae (TLG®) is a research center at
the University of California, Irvine. <http://www.uci.edu/> Founded in 1972 the TLG has already
collected and digitized most literary texts written in Greek from Homer to
the fall of Byzantium in AD 1453. Its goal is to create a comprehensive
digital library of Greek literature from antiquity to the present era."
turned up two instances of the use of MH PAROINON.  They will probably not
be of much assistance to you in determining what the meaning of the term
is in the NT since it is largely simply a quotation.
1. Basilius Caesariensis Theol., Regulae morales. {2040.051} Volume 31
page 817 line 39.
META TWN hENDEKA OREGETAI, KALOU ERGOU EPIQUMEI.  DEI OUN TON EPISKOPON
ANEPILHPTON EINAI, MIAS GUNAIKAS ANDRA, NHFALION, SWFRONA, KOSMION,
FILOCENON, DIDAKTION, ** MH PARAINON ** , MH PLHKTHN, MH AISXROKERDH; ALL'
EPIEIKH, AMAXON, AFILARGURON, TOU IDIOU OIKOU KALWS PROI"STAMENON, TEKNA
EXONTA EN hUPOTAGHi META PASHS SEMNOTHTOS; (EI DE TIS TOU IDIOU OIKOU
PROSTHNAI OUK OIDE, PWS EKKLHSIAS QEOU . . .

2. Basilius Caesariensis Theol., Regulae morales. {2040.051} Volume 31
page 820 line 8.
ANEGKLHTOS, MIAS GUNAIKOS ANHR, TEKNA EXWN PISTA, MH EN KATHGORIAi
ASWTIAS, H ANUOTAKTA.  DEI GAR TON EPISKOPON ANEGKLHTON EINAI, hWS QEOU
OIKONOMON, MH AUQADH, MH ORGILON, MH PAROINON, MH PLHKTHN, MH AISXROKERDH,
ALLA FILOCENON, FILAGAQON, SWFRONA, DIKAION, hOSION, EGKRATH, ANTEXOMENON
TOU KATA THN DIDAXHN PISTOU LOGOU, hINA DUNATOS hHi KAI PARAKALEIN EN THi
hUGIAINOUSHi DIDASKALIAi, KAI TOUS ANTILEGONTAS ELEGXEIN.  hOTI OU DEI
PERI TAS XEIROTONIAS EUXERH EINAI, OUTE APERISKEPTWS EP' AUTAS ERXESQAI;
OU GAR AKINDUNON; TON DE ALONTA EPI TINI . . .

gfsomsel More information about the B-Greek mailing list