[B-Greek] Re: KAI IDOU

Wieland Willker willker at chemie.uni-bremen.de
Sun Feb 9 04:16:07 EST 2003


An interesting case is the Byz text at 28:9. It is quite possible that
it is correct and that the short NA text is due to homoioteleuton (it
omits the WS ... AUTOU). The KAI IDOU appears strange to me in the Byz
text.

Matthew 28:8
KAI APELQOUSAI TACU APO TOU MNHMEIOU META FOBOU KAI CARAS MEGALHS
EDRAMON APAGGEILAI TOIS MAQHTAIS AUTOU.

Matthew 28:9
WS DE EPOREUONTO APAGGEILAI TOIS MAQHTAIS AUTOU
**KAI IDOU** IHSOUS APHNTHSEN AUTAIS LEGWN

Best wishes
    Wieland
      <><
------------------------
Wieland Willker, Bremen, Germany
mailto:willker at chemie.uni-bremen.de
http://www.uni-bremen.de/~wie/More information about the B-Greek mailing list