[B-Greek] Luke 12:39

Wieland Willker willker at chemie.uni-bremen.de
Sat Feb 1 08:57:24 EST 2003


Luke 12:39
TOUTO DE GINWSKETE OTI EI HDEI O OIKODESPOTHS POIA WRA O KLEPTHS
ERCETAI,
**OUK AN AFHKEN DIORUCQHNAI TON OIKON AUTOU.**
40 KAI UMEIS GINESQE ETOIMOI, OTI H WRA OU DOKEITE O UIOS TOU ANQRWPOU
ERCETAI.

I am wondering if anybody could give a good translation of the following
variant  by D:
TOUTO DE GINWSKETE OTI EI HDEI O OIKODESPOTHS POIA WRA O KLEPTHS
ERCETAI,
**OUK AN**
40 KAI UMEIS GINESQE ETOIMOI, OTI H WRA OU DOKEITE O UIOS TOU ANQRWPOU
ERCETAI.

Does this make sense?

Best wishes
    Wieland
      <><
------------------------
Wieland Willker, Bremen, Germany
mailto:willker at chemie.uni-bremen.de
http://www.uni-bremen.de/~wie/More information about the B-Greek mailing list