[B-Greek] EPI TO AUTO

Polycarp66 at aol.com Polycarp66 at aol.com
Fri Dec 26 21:13:17 EST 2003


In a message dated 12/26/2003 7:56:49 PM Eastern Standard Time, 
dhoxworth at charter.net writes:
is the phrase EPI TO AUTO and idiom (used in Acts 1:15, 
2:1, 44 et al)? if so, is it a Greek or a Hebrew idiom (a 
Semiticism)? and does it refer primarily to location or is 
there something more to it?
According to the online TLG this phrase appears in Thucydides as well as 
Epicurus and Plato.  It may not be extremely frequent, but it cannot be said to be 
specifically a Semitism.

Thucydides I, 79, 2, line 1; 

PANTES EBOULEUONTO KATA SPAS AUTOUS PERI TWN PAONTWN 
(2) KAI TWN MEN PELONWN EPI TO AUTO hAI GNWMAI EFERON, ADIKEIN TE TOUS 
AQHNAIOUS HDH KAI POLEMHTEA EINAI EN TAXEI . . .

Thucydides 6, 104, 1, line 4

SIKELIAN DIA TAXOUS BOHQHSAI KAI hWS AUTOIS hAI AGGELIAI EFOITWN DEINAI KAI 
PASAI EPI TO AUTO EYEUSMENAI hWS HDH PANTELWS APOTETEIXISMENAI hAI SURAKOUSAI 
EISI . . . 

Plato Republic 462 c 

EMON; KAI PERI TOU ALLOTRIOU KATA TAUTA;
  KOMITHi MEN OUN.
  EN hHiTINI DH POLEI PLEISTOI EPI TO AUTO KATA TAUTA TOUTO LEGOUSI TO EMON 
KAI TO OUK EMON, hAUTH ARISTA DIOIKEITAI; 
  POLU GE.

Plato.  Republic 464 d 

TON DE EIS THN hEAUTOU hETERAN OUSAN, KAI GUNAIKA TE KAI PAIDAS hETEROOUS, 
hHDONAS TE KAI ALGHDONAS EMPOIOUNTAS IDIWN ONTWN IDIAS, ALL' hENI DOGMATI TOU 
OIKEIOU PERI EPI TO AUTO TEINONTAS PANTAS EIS TO DUNATON hOMOPAQEIS LUPHS TE KAI 
hHDONHS EINAI.

Epicurus Ratae sententiae Frag. 1

QEOUS LOGWi QEWRHTOUS, hOUS MEN KAT' ARIQMON hUSTERWTAS, hOUS DE KATA 
hOMOEIDEIAN, EK THS SUNEXOUS EPIRRUSEWS TWN hOMOIWN EIDWLWN EPI TO AUTO 
APOTETELESMENWN, ANQRWPOIEIDEIS 

Deperditorum librorum reliquiae Treatise 31 frag. 11 Claimed but fragmentary 
-- omitted

Epicurus Epistula ad Pythoclem. Section 113

TA DE KATA THN hAMA TISIN ANWMALIAIS XRWMENHN; ENDEXETAI DE KAI KAQ' hOUS 
TOPOUS FERETAI hOU MEN PAREKTASEIS AEROS EINAI hOMALEIS EPI TO AUTO SUNWQOUSAS 
KATA TO hECHS hOMALWS EKKAOUSAS, hOU DE ANWMALEIS hOUTWS hWSTE TAS QEWROUMENAS 
PARALLAGAS SUNTELEISQAI.  

gfsomselMore information about the B-Greek mailing list