Romans 5: 12-21

jldrick at juno.com jldrick at juno.com
Thu May 16 19:56:49 EDT 2002


Folks,

	In Romans 5: 15, Paul has written, "ALL
OUX hWS TO PARAPTWMA, OUTWS KAI TO
XARISMA EI GAR TWi TOU hENOS PARAPTWMATI
hOI POLLOI APEQANON, POLLWi MALLON hH
XARIS TOU QEOU KAI hH DWREA EN XARITI THi
TOU hENOS ANQRWPOU IHSOU XRISTOU EIS
TOUS POLLOUS EPERISSEUSEN."	

	Do hOI POLLOI and TOUS POLLOUS
in this passage mean "all" or "many?"  Why or
why not?

			Jim DrickamerMore information about the B-Greek mailing list