iterative -SKO, -SKE

c stirling bartholomew cc.constantine at worldnet.att.net
Fri May 3 14:52:06 EDT 2002


on 5/3/02 11:02 AM, Iver Larsen wrote:

> Since iterative means repeated action, I am wondering whether the
> imperfective aspect would not be most suitable for an iterative sense? Of
> course, imperfective has other uses, but given the right context, I would
> expect a Greek imperfect tense. Hs anyone studied contexts where the
> iterative sense is clear from context?

Iver,

Here you will find some clear examples of an iterative sense.

ECCL. 1:5 KAI ANATELLEI hO hHLIOS KAI DUNEI hO hHLIOS KAI EIS TON TOPON
AUTOU hELKEI 1:6 ANATELLWN AUTOS EKEI POREUETAI PROS NOTON KAI KUKLOI PROS
BORRAN KUKLOI KUKLWN POREUETAI TO PNEUMA KAI EPI KUKLOUS AUTOU EPISTREFEI TO
PNEUMA 1:7 PANTES hOI CEIMARROI POREUONTAI EIS THN QALASSAN KAI hH QALASSA
OUK ESTAI EMPIMPLAMENH EIS TOPON hOU hOI CEIMARROI POREUONTAI EKEI AUTOI
EPISTREFOUSIN TOU POREUQHNAI

greetings,

Clay


--  
Clayton Stirling Bartholomew
Three Tree Point
P.O. Box 255 Seahurst WA 98062

More information about the B-Greek mailing list