Acts 14:1

c stirling bartholomew cc.constantine at worldnet.att.net
Thu Mar 14 02:38:55 EST 2002


ACTS 14:1 EGENETO DE EN IKONIW KATA TO AUTO EISELQEIN AUTOUS EIS THN
SUNAGWGHN TWN IOUDAIWN KAI LALHSAI OUTWS WSTE PISTEUSAI IOUDAIWN TE KAI
ELLHNWN POLU PLHQOS.

If you want to know what is going on with KATA TO AUTO in Acts 14:1  perhaps
you might start by looking at some primary sources:

Vulgate:

Acts 14:1 factum est autem Iconii ut simul introirent synagogam Iudaeorum et
loquerentur ita ut crederet Iudaeorum et Graecorum copiosa multitudo

KATA TO AUTO  is rendered here by simul which probably indicates either
community of action or time . This narrows the possibilities a little.

KATA TO AUTO in the LXX:

1KINGS 3:18 KAI EGENHQH EN TH HMERA TH TRITH TEKOUSHS MOU KAI ETEKEN KAI H
GUNH AUTH KAI HMEIS KATA TO AUTO KAI OUK ESTIN OUQEIS MEQ HMWN PAREX
AMFOTERWN HMWN EN TW OIKW

KATA TO AUTO  here renders YChDW which also is an adverb that can indicate
community of action or time.

See also the following.
 

EX. 26:24 KAI ESTAI EX ISOU KATWQEN KATA TO AUTO ESONTAI ISOI EK TWN
KEFALIDWN EIS SUMBLHSIN MIAN OUTWS POIHSEIS AMFOTERAIS TAIS DUSIN GWNIAIS
ESTWSAN 

1SAM. 11:11 KAI EGENHQH META THN AURION KAI EQETO SAOUL TON LAON EIS TREIS
ARCAS KAI EISPOREUONTAI MESON THS PAREMBOLHS EN FULAKH TH PRWINH KAI ETUPTON
TOUS UIOUS AMMWN EWS DIEQERMANQH H HMERA KAI EGENHQHSAN OI UPOLELEIMMENOI
DIESPARHSAN KAI OUC UPELEIFQHSAN EN AUTOIS DUO KATA TO AUTO

1SAM. 30:24 KAI TIS UPAKOUSETAI UMWN TWN LOGWN TOUTWN OTI OUC HTTON UMWN
EISIN DIOTI KATA THN MERIDA TOU KATABAINONTOS EIS POLEMON OUTWS ESTAI H
MERIS TOU KAQHMENOU EPI TA SKEUH KATA TO AUTO MERIOUNTAI

1SAM. 31:6 KAI APEQANEN SAOUL KAI OI TREIS UIOI AUTOU KAI O AIRWN TA SKEUH
AUTOU EN TH HMERA EKEINH KATA TO AUTO

2SAM. 2:16 KAI EKRATHSAN EKASTOS TH CEIRI THN KEFALHN TOU PLHSION AUTOU KAI
MACAIRA AUTOU EIS PLEURAN TOU PLHSION AUTOU KAI PIPTOUSIN KATA TO AUTO KAI
EKLHQH TO ONOMA TOU TOPOU EKEINOU MERIS TWN EPIBOULWN H ESTIN EN GABAWN


--  
Clayton Stirling Bartholomew
Three Tree Point
P.O. Box 255 Seahurst WA 98062

More information about the B-Greek mailing list