twn apo tou aiwnos En 14:1

c stirling bartholomew cc.constantine at worldnet.att.net
Fri Jan 18 14:28:13 EST 2002


1Enoch 14:1 Biblos logwn dikaiosunhs kai elegxews egrhgorwn twn apo tou
aiwnos, kata thn entolhn tou agiou tou megalou en tauth th orasei.

twn apo tou aiwnos looks like it might be limiting logwn rather than
egrhgorwn here. If we take dikaiosunhs kai elegxews egrhgorwn as a single
constituent limiting logwn then we can view twn apo tou aiwnos as a second
constituent also limiting logwn.

--  
Clayton Stirling Bartholomew
Three Tree Point
P.O. Box 255 Seahurst WA 98062

More information about the B-Greek mailing list