1Enoch 14:1 Title, Theme, Topic, Point of Departure

c stirling bartholomew cc.constantine at worldnet.att.net
Fri Jan 18 13:56:50 EST 2002


1Enoch 14:1 Biblos logwn dikaiosunhs kai elegxews egrhgorwn twn apo tou
aiwnos, kata thn entolhn tou agiou tou megalou en tauth th orasei.

In 1Enoch 14:1 we see  Biblos logwn dikaiosunhs functioning as a Title,
Theme, Topic, and Point of Departure**. To understand this you must read it
in context* (see below).

As discourse markers go, Biblos in 14:1 is a very explicit sort of marker.
Biblos is clause initial in a verbless constituent.  I believe it functions
as the theme (Brown & Yule p.126). I suspect it also serves as the topic but
both of these points are open for discussion. There is no question that it
serves as a Title. 

If you read chapter 13 you will discover that Biblos also serves as a point
of departure. It ties the text following it to the text before it. Most
specifically it makes reference to 13:8 where Enoch is given his orders:

13:8 kai idou oneiroi ep eme hlqon kai oraseis ep eme epepipton, kai idon
oraseis orghs, kai hlqhn fwnh legousa Eipon tois uiois tou ouranou tou
elegxai autous .

In looking through chapter 4 in Brown & Yule* "Staging and Representation of
Discourse Structure"  I was struck by the notion that a Title is used to
activate a "frame" (Filmore's definition) which becomes a semantic
constraint in the reading of the subsequent text. This however is the first
case I have stumbled on to where a Title also serves as a point of departure
but I suppose this is actually quite common in texts where titles are
embedded within the text. I cannot recall any examples where titles are
embedded in the NT corpus. There may be some.

The question of Biblos in 14:1 as a theme and/or topic might be worth
tossing around if anyone of you DA veterans feel so inclined.


greetings,

Clay
--  
Clayton Stirling Bartholomew
Three Tree Point
P.O. Box 255 Seahurst WA 98062

**See page 125-152 in Brown, G. and G. Yule. Discourse Analysis. Cambridge:
Cambridge UP, 1983.

*1Enoch 13:1-14:6
13:1 O de Enwc tw Azahl eipen Poreuou ouk estai soi eirhnh. krima mega
exhlqen kata sou dhsai se, 13:2 kai anoch kai erwthsis soi ouk estai peri wn
edeixas adikhmatwn kai peri pantwn twn ergwn twn asebeiwn kai ths adikias
kai ths amartias, osa upedeixas tois anqrwpois. 13:3 tote poreuqeis eirhka
pasin autois, kai autoi pantes efobhqhsan, kai elaben autous tromos kai
fobos. 13:4 kai erwthsan opws grayw autois upomnhmata erwthsews, ina genhtai
autois afesis, kai ina egw anagnw autois to upomnhma ths erwthsews enwpion
Kuriou tou ouranou, 13:5 oti autoi ouketi dunantai lalhsai, oude eparai
autwn tous ofqalmous eis ton ouranon apo aiscunhs peri wn hmarthkeisan kai
katekriqhsan. 13:6 Tote egraya to upomnhma ths erwthsews autwn kai tas
dehseis peri twn pneumatwn autwn kai peri wn deontai, opws autwn genwntai
afesis kai makroths. 13:7 kai poreuqeis ekaqisa epi twn udatwn Dan en gh
Dan, htis estin ek dexiwn Ermwneieim dusews aneginwskon to upomnhma twn
dehsewn autwn ews ekoimhqhn. 13:8 kai idou oneiroi ep eme hlqon kai oraseis
ep eme epepipton, kai idon oraseis orghs, kai hlqhn fwnh legousa Eipon tois
uiois tou ouranou tou elegxai autous . 13:9 kai exupnos genomenos hlqon pros
autous, kai pantes sunhgmenoi ekaqhnto penqountes en Ebelsata, htis estin
ana meson tou Libanon kai Senishl, perikekalummenoi thn oyin. 13:10 enwpion
autwn kai anhggeila autois pasas tas oraseis tas eidon kata tous upnous, kai
hrxamen lalein tous logous ths dikaiosunhs, elegcwn tous egrhgorous tou
ouranou. 
14:1 Biblos logwn dikaiosunhs kai elegxews egrhgorwn twn apo tou aiwnos,
kata thn entolhn tou agiou tou megalou en tauth th orasei. 14:2 Egw eidon
kata tous upnous mou o nun legw en glwssh sarkinh en tw pneumati tou
stomatos mou, o edwken o megas tois anqrwpois lalein en autois`kai nohsei
kardias. 14:3 os ektisen kai edwken elegxasqai egrhgorous tous uious tou
ouranou. 14:4 Egw thn erwthsin umwn twn aggelwn egraya, kai en th orasei mou
touto edecqh kai oute h erwthsis umwn paredecqh, 14:5 ina mhketi eis tou
ouranon anabhte epi pantas tous aiwnas, kai en tois desmois ths ghs erreqh
dhsai umas eis pasas tas geneas tou aiwnos, 14:6 kai ina pro toutwn idhte
thn apwleian twn uiwn umwn twn agaphtwn, kai oti ouk estai umin onhsis
autwn, alla pesountai enwpion umwn en macaira. 14:7 kai h erwthsis umwn peri
autwn ouk estai oude peri umwn kai umeis klaiontes kai deomenoi kai mhn
lalountes pan rhma apo ths grafhs hs egraya. 
More information about the B-Greek mailing list