Phil 1:28 hHTIS

Iver Larsen iver_larsen at sil.org
Tue Jan 8 10:43:19 EST 2002


I have a question about the following Greek text:

Phil 1:27-18 hOTI STHKETE EN hENI PNEUMATI, MIAi YUCHi SUNAQLOUNTES THi
PISTEI TOU EUAGGELIOU KAI MH PTUROMENOI EN MHDENI hUPO TWN ANTIKEIMENWN,
hHTIS ESTIN AUTOIS ENDEIXIS APWLEIAS

Does hHTIS refer back to the feminine PISTIS or can it possibly refer
forward to ENDEIXIS?

Thanks,

Iver Larsen
More information about the B-Greek mailing list