Revelation 13.15-17

Christian Naaktgeboren naak at rle.nupes.cefetpr.br
Mon Jul 12 17:27:27 EDT 1999


CARIS UMIN KAI EIRHNH APO QEOU

    Revelation 13.15-17 is:

    13.15 KAI EDOQH AUTW DOUNAI PNEUMA TH EIKONI TOU QHRIOU INA KAI
LALHSH H EIKWN TOU QHRIOU KAI POIHSH [INA] OSOI EAN MH PROSKUNHSWSIN TH
EIKONI TOU QHRIOU APOKTANQWSIN
    13.16 KAI POIEI PANTAS TOUS MIKROUS KAI TOUS MEGALOUS KAI TOUS
PLOUSIOUS KAI TOUS PTWCOUS KAI TOUS ELEUQEROUS KAI TOUS DOULOUS INA
DWSIN AUTOIS CARAGMA EPI THS CEIROS AUTWN THS DEXIAS H EPI TO METWPON
AUTWN
    13.17 KAI INA MH TIS DUNHTAI AGORASAI H PWLHSAI EI MH O ECWN TO
CARAGMA TO ONOMA TOU QHRIOU H TON ARIQMON TOU ONOMATOS AUTOU

    Who does these things? The beast or the image of the beast?
    At least 20 persons will be blessed with the answer.

    Thanks in advance.
    Christian Naaktgeboren.

--
____________________________________________________________

Christian Naaktgeboren
naak at rle.nupes.cefetpr.br
chisnaak at yahoo.com
http://rle.nupes.cefetpr.br/~naak
0055 41 376-9185 ext. 4778

"Sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento
para conhecermos o Verdadeiro, e estamos no Verdadeiro, em
seu Filho Jesus Cristo: este é o Verdadeiro Deus e Vida
Eterna"
                        1 João 5.20


More information about the B-Greek mailing list