Egerton: Reconstruction needed

Wieland Willker willker at chemie.uni-bremen.de
Thu Jan 7 08:07:59 EST 1999


The world is still waiting for a good reconstruction of fragment 2 verso of
the Egerton 2 papyrus.
If you have some time, please sit down and try to work this one out as good
as possible. All tools permitted!
For the diplomatic transcript see:
 http://purl.org/WILLKER/Egerton/frag-2-verso-dipl.html

What is Jesus asking and what is he then doing?

Miraculous Fruit (l. 67-82)
==================

No NT parallels.

Jesus question: line 67-71:
[.....................]TW [.....]W [K]ATAKLEISAN-[...........] UPOTETAKTA[I]
ADHLWS [....................] TO BAROS AUTOU ASTATO(N) [.......]
"(...) shut up (...) has been subjected uncertainly (...) its weight
unweighed?"

KATAKLEISAN: Acts 26:10 ... FULAKAIS  KATEKLEISA ... (shut, locked up),
	see also Lk 3:20
UPOTETAKTAI: 1Co 15:27 ... PANTA UPOTETAKTAI ... (All things are put in
subjection),
	see also: UPOTASSW: Lk 2:51, 10:17+20, Rom 8:7 etc...
ADHLWS: 1Co 9:26 ... RECW WS OUK ADHLWS ... (I do not run aimlessly)
	see also:  Lk 11:44, 1Co 14:8, 1Tim 6:17
TO BAROS: Mt 20:12 ... TO BAROS THS HMERAS ... (the burden of the day),
	see also Acts 15:28, 2Co 4:17, Gal 6:2, 1Th 2:7, Rev 2:24
ASTATO(N) not in NT

compare:
Mk 4:26-29
KAI ELEGEN OUTWS ESTIN H BASILEIA TOU QEOU WS ANQRWPOS BALH TON SPORON EPI
THS GHS KAI KAQEUDH KAI EGEIRHTAI NUKTA KAI HMERAN KAI O SPOROS BLASTA KAI
MHKUNHTAI WS OUK OIDEN AUTOS? AUTOMATH H GH KARPOFOREI PRWTON CORTON EITA
STACUN EITA PLHRH SITON EN TW STACUI? OTAN DE PARADOI O KARPOS EUQUS
APOSTELLEI TO DREPANON OTI PARESTHKEN O QERISMOS?

John 12:24
AMHN AMHN LEGW UMIN EAN MH O KOKKOS TOU SITOU PESWN EIS THN GHN APOQANH
AUTOS MONOS MENEI EAN DE APOQANH POLUN KARPON FEREI?

James 5:7
MAKROQUMHSATE OUN ADELFOI EWS THS PAROUSIAS TOU KURIOU IDOU O GEWRGOS
EKDECETAI TON TIMION KARPON THS GHS MAKROQUMWN EP AUTW EWS LABH UETON
PRWIMON KAI OYIMON?


The miracle, line 70-82:
APORHQENTWN DE EKEI[NWN WS] PROS TO XENON EPERWTHMA [AUTOU PE]RIPATWN O
IH(SOUS) [E]STAQH [EPI TOU] CEILOUS TOU IO[RDA]NOU [POTAM]OU KAI EKTEINA[S
THN] CEI[RA AUTO]U THN DEXIAN [EGE]MISEN [......... K]AI KATESPEIR[EN EPI]
TON [............]ON? KAI TOTE [........] KATE[...........]ENON UDWR.
E[......]N THN [.....................] ? KAI EP[.....]QH ENW[PION AUTWN
E]XHGA[G]EN [DE] KARPO[N....................] POLL[A.............] EIS
CA[RAN.................] TA[.............A]UTOUS [........]

And when they where perplexed at his strange question, Jesus, as he walked,
stood on the bank of the Jordan river, stretching out his right hand, filled
it with (...) and sowed upon the (...). And then (...) water (...) the
(...). And (...) before them, he brought forth fruit (...) much (...) for
joy (...) them.

CEILOUS: only in Heb 11:12 TO CEILOS THS QALASSHS (seashore)
KATESPEIREN: (sowing), not in NT
EXHGAGEN DE KARPON: EXAGEIN KARPON (bring out fruit), not in NT
POLLA...: (much), or POLLOSTOS: (small, little, minor)?

Please send in all ideas! IED (= in every detail!)

Best wishes
    Wieland

------------------------
Wieland Willker
willker at chemie.uni-bremen.de
Egerton Homepage: http://purl.org/WILLKER/Egerton/Egerton_home.html
More information about the B-Greek mailing list