[B-Greek] Luke 24:27

Mitch Larramore mitchlarramore at yahoo.com
Wed Mar 11 22:09:46 EDT 2009


KAI ARXAMENOS APO MW KAI APO PANTWN TWN PROFHTWN DIERMHNEUSEN AUTOIS EN PASAIS TAIS GRAFAIS TA PERI EAUTOU.

What does ARXAMENOS modify? Is it 1) beginning with Moses, or 2) beginning with Moses AND all the prophets"? If 1), then what is the syntactical function of KAI APO PANTWN TWN PROFHTWN?


Mitch Larramore
Sugar Land, Texas


      More information about the B-Greek mailing list