[B-Greek] PARAKALW in the Church Fathers

George F Somsel gfsomsel at yahoo.com
Fri Jun 12 03:20:25 EDT 2009


Here are all of the instances of PARAKALW in the Apostolic Fathers.  I'll let you decide what is useful.
 
1.
(10) εἶτα τούτων τὰ ἀκόλουθα ἄκουσον· χήραις ὑπηρετεῖν, ὀρφανοὺς καὶ ὑστερουμένους ἐπισκέπτεσθαι, ἐξ ἀναγκῶν λυτροῦσθαι τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ, φιλόξενον εἶναι (ἐν γὰρ τῇ φιλοξενίᾳ εὑρίσκεται ἀγαθοποίησίς ποτε), μηδενὶ ἀντιτάσσεσθαι, ἡσύχιον εἶναι, ἐνδεέστερον γίνεσθαι πάντων ἀνθρώπων, πρεσβύτας σέβεσθαι, δικαιοσύνην ἀσκεῖν, ἀδελφότητα συντηρεῖν, ὕβριν ὑποφέρειν, μακρόθυμον εἶναι, μνησικακίαν μὴ ἔχειν, κάμνοντας τῇ ψυχῇ παρακαλεῖν, ἐσκανδαλισμένους ἀπὸ τῆς πίστεως μὴ ἀποβάλλεσθαι ἀλλʼ
 ἐπιστρέφειν καὶ εὐθύμους ποιεῖν, ἁμαρτάνοντας νουθετεῖν, χρεώστας μὴ θλίβειν καὶ ἐνδεεῖς, καὶ εἴ τινα τούτοις ὅμοιά ἐστι. 
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Hermas, Mand viii.10). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

EITA TOUTWN TA AKOLOUQA AKOUSON:  XHRAIS hUPHRETEIN, ORFANOUS KAI hUSTEROUMENOU EPISKEPTESQAI, EC ANAGKWN LUTROUSQAI TOUS DOULOUS TOU QEOU, FILOCENON EINAI (EN GAR THi FILOCENIAi hEURISKETAI AGAQOPOIHSIS POTE), MHDENI ANTITASSESQAI, hSUXION EINAI, ENDESTERON GINESQAI PANTWN ANQRWPWN, PRESBUTAS SEBESQAI DIKAIOSUNHN ASKEIN, ADELFOTHTA SUNTHREIN, hUBRIN hUPOFEREIN, MAKROQUMON EINAI, MNHSIKAKIAN MH EXEIN, KAMNONTAS THi YUXHi PARAKALEIN, ESKANDALISMENOUS APO THS PISTEW MH APOBALLESQAI ALL' EPISTREFEIN KAI EUQUMOU POIEN, hAMARTANONTA NOUQETEIN, XREWSTAS MH QLIBEIN KAI ENDEEIS, KA EI TINA TOUTOIS hOMOIA ESTI.

2.
(2) Συνετέλεσεν οὖν τὰς ἐντολὰς τὰς δώδεκα, καὶ λέγει μοι· Ἔχεις τὰς ἐντολὰς ταύτας· πορεύου ἐν αὐταῖς καὶ τοὺς ἀκούοντας παρακάλει ἵνα ἡ μετάνοια αὐτῶν καθαρὰ γένηται τὰς λοιπὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν. 
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Herm Man xii.iii.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books. 
 
SUNETELESEN OUN TAS ENTOLAS TAS DWDEKA, KAI LEGEI MOI, "EXEIS TAS ENTOLAS TAUTAS; POREUOU EN AUTAIS KAI TOUS AKOUONTAS PARAKALEI hINA hH METANOIA AUTWN KAQARA GENHTAI TAS LOIPAS hHMERAS THS ZWHS AUTWN.
 
3. 
  
(9) πάλιν ὁ προφήτης λέγει· Πνεῦμα κυρίου ἐπʼ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι ταπεινοῖς χάριν, ἀπέσταλκέν με ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, καλέσαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, παρακαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας.
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Barn 14.9). Grand Rapids, Mich.: Baker Books. 
 
4. 
10) μνησθήσῃ ἡμέραν κρίσεως νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ ἐκζητήσεις καθʼ ἑκάστην ἡμέραν τὰ πρόσωπα τῶν ἁγίων, ἢ διὰ λόγου κοπιῶν καὶ πορευόμενος εἰς τὸ παρακαλέσαι καὶ μελετῶν εἰς τὸ σῶσαι ψυχὴν τῷ λόγῳ, ἢ διὰ τῶν χειρῶν σου ἐργάσῃ εἰς λύτρον ἁμαρτιῶν σου. 
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Barn 19.10). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.
 
MNHSQHSHi hHMERAN KRISEWS NUKTOS KAI hHMERAS, KAI EKZHTHSEIS KAQ' hEKASTHN hHMERAN TA PROSWPA TWN hAGIWN, H DIA LOGOU KOPIWN KAI POREUOMENOS EIS TO PARAKALESAI KAI MELETWN EIS TO SWSAI YUXHN TWi LOGWi, H DIA TWN XEIRWN SOUR ERGASHi EIS LUTRON hAMARTIWN SOU.
 
5. 
  
(4) ἀξιοῦμέν σε, δέσποτα, βοηθὸν γενέσθαι καὶ ἀντιλήπτορα ἡμῶν. τοὺς ἐν θλίψει ἡμῶν σῶσον· τοὺς ταπεινοὺς ἐλέησον· τοὺς πεπτωκότας ἔγειρον· τοῖς δεομένοις ἐπιφάνηθι· τοὺς ἀσεβεῖς ἴασαι· τοὺς πλανωμένους τοῦ λαοῦ σου ἐπίστρεψον· χόρτασον τοὺς πεινῶντας· λύτρωσαι τοὺς δεσμίους ἡμῶν· ἐξανάστησον τοὺς ἀσθενοῦντας· παρακάλεσον τοὺς ὀλιγοψυχοῦντας· γνώτωσαν ἅπαντα τὰ ἔθνη ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς μόνος, καὶ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ παῖς σου, καὶ ἡμεῖς λαός σου καὶ πρόβατα τῆς νομῆς σου.
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (1 Clem 59.4). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.
 
ACIOUMEN SE, DESPOTA, BOHQON GENESQAI KAI ANTILHPTORA hHMWN, TOUS EN QLIYEI hHMWN SWSON; TOUS TAPEINOUS ELEHSON; TOUS PEPTWKOTAS EGEIRON; TOIS DEOMENOIS EPIFANHQI; TOUS ASEBEIS IASAI; TOUS PLANWMENOUS TOU LAOU SOU EPISTRYON; XORASON TOUS PEINWNTAS; LUTRWSAI TOUS DESMIOUS hHMWN; ECANASTHSON TOUS ASQENOUTAS; PARAKALESON TOUS OLIGOYUXOUNTAS; GNWTWSAN hAPANTA TA EQNH hOTI SU EI hO QEOS MONOS, KAI IHSOUS XRISTOS hO PAIS SOU, KAI hHMEIS LAOS SOU KAI PROBATA THS NOMHS SOU.
 
6.
4.1 Ἐγὼ γράφω πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις καὶ ἐντέλλομαι πᾶσιν ὅτι ἐγὼ ἑκὼν ὑπὲρ θεοῦ ἀποθνήσκω, ἐάνπερ ὑμεῖς μὴ κωλύσητε. παρακαλῶ ὑμᾶς, μὴ εὔνοια ἄκαιρος γένησθέ μοι. ἄφετέ με θηρίων εἶναι βοράν, διʼ ὧν ἔνεστιν θεοῦ ἐπιτυχεῖν. σῖτός εἰμι θεοῦ, καὶ διʼ ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι, ἵνα καθαρὸς ἄρτος εὑρεθῶ. 
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Ign Rom 4.1). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.

PALIN hO PROFHTHS LEGEI, "PNEUMA KURIOU EP' EME, hOU hEINEKEN EXRISEN ME EUAGGELISASQAI TAPEINOIS XARIN, APESTALKEN ME IASASQAI TOUS SUNTETRIMMENOUS THN KARDIAN, KHRUCAI AIXMALWTOIS AFESIN KAI TUFLOIS ANABLEYIN, KALESAI ENIAUTON KURIOU DEKTON KAI hHMERAN ANTAPODOSEWS, PARAKALESAI PANTAS TOUS PENQOUNTAS. 

7. (2) βασκανία ἐν ὑμῖν μὴ κατοικείτω. μηδʼ ἂν ἐγὼ παρὼν παρακαλῶ ὑμᾶς, πείσθητέ μοι· τούτοις δὲ μᾶλλον πιστεύσατε, οἷς γράφω ὑμῖν. ζῶν γὰρ γράφω ὑμῖν, ἐρῶν τοῦ ἀποθανεῖν. ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόϋλον, ὕδωρ δὲ ζῶν καὶ λαλοῦν ἐν ἐμοί, ἔσωθέν μοι λέγον· Δεῦρο πρὸς τὸν πατέρα. 
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Ign Rom 7.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.
 
BASKANIA EN hUMIN MH KATOIKEITW. MHD' AN EGW PARWN PARAKALW hUMAS PEISQHTE MOI; TOUTOIS DE MALLON PISTEUSATE, hOIS GRAFW hUMIN.  ZWN GAR GRAFW hUMIN, ERWN TOU APOQANEIN. hO EMOS ERWS ESTAURWTAI, KAI OUK ESTIN EN EMOI PUR FIOULON, hUDWR DE ZWN KAI LALOUN EN EMOI, ESWQEN MOI LEGWN, DEURO PROS TON PATERA."
 
8. 
(2) Παρακαλῶ σε ἐν χάριτι, ᾗ ἐνδέδυσαι, προσθεῖναι τῷ δρόμῳ σου καὶ πάντας παρακαλεῖν ἵνα σώζωνται. ἐκδίκει σου τὸν τόπον ἐν πάσῃ ἐπιμελείᾳ σαρκικῇ τε καὶ πνευματικῇ. τῆς ἑνώσεως φρόντιζε, ἧς οὐδὲν ἄμεινον. πάντας βάσταζε, ὡς καί σε ὁ κύριος· πάντων ἀνέχου ἐν ἀγάπῃ, ὥσπερ καὶ ποιεῖς. 
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Ign Poly 1.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.
 
PARAKALW SE EN XARITI, hHi ENDEDUSAI, PROSQEINAI TWi DROMWi SOU KAI PANTAS PARAKALEIN hINA SWZWNTAI.  EKDIKEI SOU TON TOPON EN PASHi EPIMELEIAi SARKIKHi TE KAI PNEUMATIKHi.  THS ENWSEWS FRONTIZE, hHS OUDEN AMEINON, PANTAS BASTAZE, hWS KAI SE hO KURIOS; PANTWN ANEXOU EN AGAPHi, hWSPER KAI POIEIS.
 
9.  
(3) χριστιανὸς ἑαυτοῦ ἐξουσίαν οὐκ ἔχει ἀλλὰ θεῷ σχολάζει. τοῦτο τὸ ἔργον θεοῦ ἐστιν καὶ ὑμῶν, ὅταν αὐτὸ ἀπαρτίσητε. πιστεύω γὰρ τῇ χάριτι, ὅτι ἕτοιμοί ἐστε εἰς εὐποιΐαν θεῷ ἀνήκουσαν. εἰδὼς ὑμῶν τὸ σύντονον τῆς ἀληθείας, διʼ ὀλίγων ὑμᾶς γραμμάτων παρεκάλεσα.
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Ign Poly 7.3). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.
 
XRISTIANOS hEAUTOU ECOUSIAN OUK EXEI ALLA QEWi SXOLAZEI.  TOUTO TO ERGON QEOU ESTIN KAI hUMWN, hOTAN AUTO APARTISHTE.  PISTEUW GAR THi XARITI, HOTI hETOIMOI ESTE EIS EUPOIIAN QEWi ANHKOUSAN.  EIDWS hUMWN TO SUNTONTON THS ALHQEIAS, DI' OLIGWN hUMAS GRAMMATWN PAREKALESA.
 
10.  
(2) παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς μηδὲν κατʼ ἐρίθειαν πράσσειν, ἀλλὰ κατὰ χριστομαθίαν. ἐπεὶ ἤκουσά τινων λεγόντων ὅτι Ἐὰν μὴ ἐν τοῖς ἀρχείοις εὕρω, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ οὐ πιστεύω· καὶ λέγοντός μου αὐτοῖς ὅτι Γέγραπται, ἀπεκρίθησάν μοι ὅτι Πρόκειται. ἐμοὶ δὲ ἀρχεῖά ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός, τὰ ἄθικτα ἀρχεῖα ὁ σταυρὸς αὐτοῦ καὶ ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάστασις αὐτοῦ καὶ ἡ πίστις ἡ διʼ αὐτοῦ· ἐν οἷς θέλω ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν δικαιωθῆναι.
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Ign Phil 8.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.
 
PARAKALW DE hUMAS MHDEN KAT' ERIQEIAN PRASSEIN, ALLA KATA XRISTOMAQIAN, EPEI HKOUSA TINWN LEGONTWN hOTI "EAN MH EN TOIS ARXEIOIS hEURW EN TWi EUAGGELIWi OU PISTEUW."  KAI LEGONTOS MOU AUTOIS hOTI "GEGRAPTAI", APEKRIQHSAN MOI hOTI "PROKEITAI."  EMOI DE ARXEIA ESTIN IHSOUS XRISTOS TA AQIKTA ARXEIA hO STAUROS AUTOU KAI hO QANATOS KAI hH ANASTASIS AUTOU KAI hH PISTIS hH DI' AUTOU; EN hOIS QELW EN THi PROSEUXHi hUMWN DIKAIWQHNAI.
 
11. 
(2) ἀλλʼ ἐπεὶ ἡ ἀγάπη οὐκ ἐᾷ με σιωπᾶν περὶ ὑμῶν, διὰ τοῦτο προέλαβον παρακαλεῖν ὑμᾶς, ὅπως συντρέχητε τῇ γνώμῃ τοῦ θεοῦ. καὶ γὰρ Ἰησοῦς Χριστός, τὸ ἀδιάκριτον ἡμῶν ζῆν, τοῦ πατρὸς ἡ γνώμη, ὡς καὶ οἱ ἐπίσκοποι οἱ κατὰ τὰ πέρατα ὁρισθέντες ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ εἰσίν.
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Ign Eph 3.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.
 
ALL' EPEI hH AGAPH OUK EAi ME SIWPAN PERI hUMWN, DIA TOUTO PRELABON PARAKALEIN hUMAS, hOPWS SUNTREXHTE THi GNWMHi TOU QEOU.  KAI GAR IHSOUS XRISTOS, TO ADIAKRITON hHMWN ZHN, TOU PATROS hH GNWMH, hW KAI hOI EPISKOPOI hOI KATA TA PERATA hORISQENTES EN IHSOU XRISTOU GNWMHi EISIN.
 
12. 
  
6.1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, οὐκ ἐγὼ ἀλλʼ ἡ ἀγάπη Ἰησοῦ Χριστοῦ, μόνῃ τῇ χριστιανῇ τροφῇ χρῆσθε, ἀλλοτρίας δὲ βοτάνης ἀπέχεσθε, ἥτις ἐστὶν αἵρεσις. 
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Ign Trall 6.1). Grand Rapids, Mich.: Baker Books. 
 
PARAKALW OUN hUMAS OUK EGW ALL' hH AGAPH IHSOU XRISTOU, MONHi THi XRISTIANHi TROFHi XRHSQE, ALLOTRIAS DE BOTANHS APEXESQE, HHTIS ESTING hAIRESIS.
 
13.
(2) παρακαλεῖ ὑμᾶς τὰ δεσμά μου, ἃ ἕνεκεν Ἰησοῦ Χριστοῦ περιφέρω αἰτούμενος θεοῦ ἐπιτυχεῖν· διαμένετε ἐν τῇ ὁμονοίᾳ ὑμῶν καὶ τῇ μετʼ ἀλλήλων προσευχῇ. πρέπει γὰρ ὑμῖν τοῖς καθʼ ἕνα, ἐξαιρέτως καὶ τοῖς πρεσβυτέροις, ἀναψύχειν τὸν ἐπίσκοπον εἰς τιμὴν πατρὸς [καὶ εἰς τιμὴν] Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων. 
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Ign Trall 12.2). Grand Rapids, Mich.: Baker Books. 
 
PARAKALEI hUMAS TA DESMA MOU, hA hENEKEN IHSOU XRISTOU PERIFERW AITOUMENOS QEOU EPITUXEIN; DIAMENETE EN THi hOMONOIAi hUMWN KAI THi MET' ALLHLWN PROSEUXHi; PREPEI GAR hUMIN TOIS KAQ' hENA, ECAIRETWS KAI TOIS PRESBUTEROIS, ANAYUXEIN TON EPISKOPON EIS TIMHN PATROS [KAI EIS TIMHN] IHSOU XRISTOU KAI TWN APOSTOLWN.
 
14. 
  
14.1 Εἰδὼς ὅτι θεοῦ γέμετε, συντόμως παρεκάλεσα ὑμᾶς. μνημονεύετέ μου ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑμῶν, ἵνα θεοῦ ἐπιτύχω, καὶ τῆς ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίας, ὅθεν οὐκ ἄξιός εἰμι καλεῖσθαι. ἐπιδέομαι γὰρ τῆς ἡνωμένης ὑμῶν ἐν θεῷ προσευχῆς καὶ ἀγάπης, εἰς τὸ ἀξιωθῆναι τὴν ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίαν διὰ τῆς ἐκτενείας ὑμῶν δροσισθῆναι.
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Ign Magn 14.1). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.
 
15.
9.1 Παρακαλῶ οὖν πάντας ὑμᾶς πειθαρχεῖν τῷ λόγῳ τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀσκεῖν πᾶσαν ὑπομονήν, ἣν καὶ εἴδατε κατʼ ὀφθαλμοὺς οὐ μόνον ἐν τοῖς μακαρίοις Ἰγνατίῳ καὶ Ζωσίμῳ καὶ Ῥούφῳ ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοις τοῖς ἐξ ὑμῶν καὶ ἐν αὐτῷ Παύλῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις· 
 
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (Poly Phil 9.1). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.
 
PARAKALW OUN PANTAS hUMAS PEIQARXEIN TWi LOGi THS DIKAIOSUNHS KAI ASKEIN PASAN hUPOMONHN, hHN KAI EIDATE KAT' OFQALMOUS OU MONON EN TOIS MAKARIOIS IGNATIWi KAI ZWSIMWi KAI ROUFWi ALLA KAI EN ALLOIS TOIS EC hUMWN KAI EN AUTWi PAULWi KAI TOIS LOIPOIS APOSTOLOIS.
 
 
 george
gfsomsel


… search for truth, hear truth, 
learn truth, love truth, speak the truth, hold the truth, 
defend the truth till death.


- Jan Hus
_________ 

Thu Jun 11 19:50:02 EDT 2009 Bryant J. Williams III bjwvmw at com-pair.net wrote:> Dear List,
>
> I am requesting assistance on the following constructions to see if they 
> are in the Church Fathers especially the Early Church Fathers of the 
> second century. If there are other constructions of PARAKALW, Please pass 
> those along also.
>
> Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς,
> PARAKALW OUN hUMAS,
> Rom. 12:1, I Cor 4:16, Eph. 4:1& I Tim 2:1
>
> Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς,
> PARAKALW DE hUMAS,
> Rom 15:30, 16:17, I Cor 1:10, 16:15, Heb 13:22
>
> διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς,
> DIO PARAKALW hUMAS
> Acts 27:34, II Cor 2:8
>
>
> En Xristwi,
>
> Rev. Bryant J. Williams III      More information about the B-Greek mailing list