[B-Greek] Jude 4 Additional Info

Elizabeth Kline kline_dekooning at earthlink.net
Sat Nov 29 10:45:07 EST 2008


On Nov 29, 2008, at 5:33 AM, rhutchin at aol.com wrote:

>
> I see that the Byzantine text has--
>
> …KAI TON MONON DESPOTHN QEON KAI KURION hHMWN IHSOUN CRISTON 
> ARNOUMENOI
>
>
> That would seem to account for the differing translations.

But that doesn't help us with the referent of DESPOTHN, it only 
suggests that Byzantine reading is an attempt to disambiguate 
DESPOTHN. But why?

What about MONON + DESPOTHN?

Josephus "MONON hHGEMONA KAI DESPOTHN TON QEON "
1 AJ 18.23.1
	THi DE TETARTHi TWN FILOSOFIWN hO GALILAIOS IOUDAS hHGEMWN KATESTH, 
TA MEN LOIPA PANTA GNWMHi TWN FARISAIWN hOMOLOGOUSHi, DUSNIKHTOS DE 
TOU ELEUQEROU ERWS ESTIN AUTOIS MONON hHGEMONA KAI DESPOTHN TON QEON 
hUPEILHFOSIN. QANATWN TE IDEAS hUPOMENEIN PARHLLAGMENAS EN OLIGWi 
TIQENTAI KAI SUGGENWN TIMWRIAS 6 KAI FILWN hUPER TOU MHDENA ANQRWPON 
PROSAGOREUEIN DESPOTHN.

Josephus

BJ, 7.411.1
 QEON DE MONON hHGEISQAI DESPOTHN.

 KAI hRWMAIOUS MEN MHDEN KREITTOUS hAUTWN hUPOLAMBANEIN, QEON DE 
MONON hHGEISQAI DESPOTHN. EPEI DE AUTOIS TWN OUK AFANWN TINES IOUDAIWN 
ANTEBAINON, TOUS MEN APESFAXAN, TOIS D ALLOIS ENEKEINTO

What about 2PET. 1:1 TOU QEOU hHMWN KAI SWTHROS IHSOU CRISTOU ?

2PET. 1:1 SUMEWN PETROS DOULOS KAI APOSTOLOS IHSOU CRISTOU TOIS 
ISOTIMON hHMIN LACOUSIN PISTIN EN DIKAIOSUNHi TOU QEOU hHMWN KAI 
SWTHROS IHSOU CRISTOU,

What about 2PET. 2:1 KAI TON AGORASANTA AUTOUS DESPOTHN ARNOUMENOI ?

2PET. 2:1 EGENONTO DE KAI YEUDOPROFHTAI EN TWi LAWi, hWS KAI EN hUMIN 
ESONTAI YEUDODIDASKALOI, hOITINES PAREISAXOUSIN hAIRESEIS APWLEIAS KAI 
TON AGORASANTA AUTOUS DESPOTHN ARNOUMENOI. EPAGONTES hEAUTOIS TACINHN 
APWLEIAN,Elizabeth KlineMore information about the B-Greek mailing list