[B-Greek] syntax of NOOUMENA ROM. 1:20a

Elizabeth Kline kline_dekooning at earthlink.net
Mon May 5 15:15:42 EDT 2008


ROM. 1:20 TA GAR AORATA AUTOU APO KTISEWS KOSMOU TOIS POIHMASIN  
NOOUMENA KAQORATAI, hH TE AIDIOS AUTOU DUNAMIS KAI QEIOTHS, EIS TO  
EINAI AUTOUS ANAPOLOGHTOUS,  21 DIOTI GNONTES TON QEON OUC hWS QEON  
EDOXASAN H HUCARISTHSAN, ALL EMATAIWQHSAN EN TOIS DIALOGISMOIS AUTWN  
KAI ESKOTISQH hH ASUNETOS AUTWN KARDIA.

The styntax of ROM. 1:20a appears to admit more than one analysis in  
regard to the participle NOOUMENA. The participle NOOUMENA is in  
concord with  TA AORATA, but what is the syntactical relationship?  
Does NOOUMENA form a clause with TOIS POIHMASIN?


Elizabeth KlineMore information about the B-Greek mailing list