The opening of 1 Peter

waldo slusher waldoslusher at yahoo.com
Fri May 17 14:13:39 EDT 2002


PETROS APOSTOLOS IHSOU CRISTOU, EKLEKTOIS PAREPIDHMOIS
DIASPORAS PONTOU, etc........

KATA PROGNWSIN QEOU PATROS, EN hAGIASMWi PNEUMATOS,
EIS hUPAKOHN KAI hRANTISMON hAIMATOS IHSOU CRISTOU


Here is my question... what do all these prepositions
modify?

KATA PROGNWSIN
EN hAGIASMWi PNEUMATOS 
EIS hUPAKOHN
[EIS} hRANTISMON 


Waldo Slusher
Calgary, AL

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
LAUNCH - Your Yahoo! Music Experience
http://launch.yahoo.comMore information about the B-Greek mailing list